Valg af udbudsprocedure

Udbudsloven lister i alt syv forskellige udbudsprocedurer. Hver udbudsprocedure har både fordele og ulemper og enkelte af dem kan kun anvendes under visse forudsætninger.

Inden man lægger sig fast på en procedure, bør man som minimum overveje to overordnede hensyn:

  1. at man sikrer den bedst mulige konkurrence i forhold til det relevante marked og
  2. at man minimerer den administrative byrde både for udbyder og tilbudsgiver, dvs. transaktionsomkostningerne.

De syv udbudsformer er:

  • Et offentligt udbud, der er kendetegnet ved, at alle interesserede aktører kan afgive tilbud. Det giver den bredeste konkurrence, men kan også kræve mange ressourcer.
  • Et begrænset udbud, der giver mulighed for at opfordre et begrænset antal leverandører til at byde på opgaven. Sammenlignet med et offentligt udbud kan det give udbyderen færre tilbud at vurdere, men kan til gengæld også forlænge udbudsprocessen.
  • Udbud med forhandling, der giver udbyder ret til at forhandle med leverandørerne. Det er en udbudsform, der bruges hvis ordregiver har nogle konkrete behov, som ikke kan dækkes af standardvarer eller -ydelser.
  • Projektkonkurrencer er en form, der især anvendes ved arkitektkonkurrencer, byplanlægning mv. Den giver tilbudsgiverne et stort spillerum, men kan til gengæld begrænse udbyders kontrol med resultatet.
  • Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform, der kun kan anvendes ved særligt komplekse kontrakter. Udbudsformen består af en dialogfase, hvor man indleder med at drøfte og/eller forhandle med udvalgte ansøgere, henholdsvis en fase, der indeholder den egentlige tilbudsgivning.
  • Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt elektronisk indkøbsproces. Den kan anvendes til “sædvanlige indkøb”, det vil sige indkøb af samme varer på jævnlig basis.
  • Innovationspartnerskaber anvendes, hvis udbyder vil udvikle en innovativ vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde, som ikke allerede er tilgængelig på markedet.

Navnet på proceduren (altså de fremhævede tekster) skal fungere som links til de næste sider.

Tidsfristerne, som er forskellige for de syv udbudsformer, kan du finde her

Udover de syv procedurer, som beskrives ovenfor, kan en kommune i særlige situationer anvende en hasteprocedure, som giver mulighed for kortere tidsfrister. Der er dog meget begrænset adgang til denne procedure, så det kan ikke på forhånd planlægges at bruge den.