Samlet udbud

I et samlet udbud indgår kommunen som bygherre én kontrakt om projektering, etablering/renovering, samt drift og vedligeholdelse af én eller flere bygninger i en given årrække.

Integreringen af de forskellige faser har til hensigt at fremme en totaløkonomisk tankegang; et godt byggeri giver billigere vedligehold og drift af bygningen.

Udbudsmaterialet formuleres så åbent, at det reelt giver den private part rum til at vælge de mest innovative og rentable løsninger. Det betyder, at arkitektkonkurrencer forud for udbuddet – og andre restriktioner på byggeriets udformning – kan være svære at få til at harmonere med samlet udbud.

Samlet udbud er typisk velegnet til større anlægsopgaver. Kontraktlængden er lang – typisk  15 år med løbende genudbud af nogle facility management opgaver, eksempelvis rengøring og kantinedrift. Risicis fordeles  så de er placeret der hvor de tackles bedst og billigst.

Der er en række principielle fordele og udfordringer for kommunerne ved brug af samlet udbud:

Fordele  Udfordringer

Bedre totaløkonomi. Fokus på hvilke faciliteter og forhold der skal være til rådighed i den færdige bygning frem for konkrete løsninger.

Større brugertilfredshed og øget vidensdeling grundet fokus på dialog mellem brugere, entreprenør, serviceleverandører og kommune tidligt i processen.

Kan fremme innovation og nytænkning hos den private entreprenør/service-leverandør.

Markedet synes ikke endnu at være fuldt udviklet til at udbyde samlet udbud til konsortier eller selskaber, der hæfter solidarisk for hinanden i drifts- og anlægsfasen.

 Det er en udfordring for kommunen at udarbejde outputbaserede kravspecifikationer – specielt ved varetagelse af driftsopgaver med en lang tidshorisont.

Kommunen binder sig til et fastlåst drifts-, vedligeholdelses- og serviceniveau, der i kontraktperioden ikke er tilgængelig som politisk styringsredskab.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har publiceret en standardmodel for OPP med det formål at gøre det lettere, at etablere offentlig-private partnerskaber (OPP). Du kan finde standardmodellen under vejledninger.