Virksomhedsoverdragelse, medarbejdere og arbejdsmiljø

I forbindelse med udbud af en opgave, er der en række forhold angående overdragelse af medarbejdere, overenskomster og arbejdsmiljø man skal være opmærksom på.

 • Virksomhedsoverdragelsesloven
  Virksomhedsoverdragelsesloven regulerer en række forhold om medarbejdernes stilling, når en ny leverandør overtager en virksomhed. Loven beskriver også kravene til, hvordan medarbejderne eller deres repræsentanter skal informeres. Læs mere om virksomhedsoverdragelsesloven her.
 • Krav om overenskomst ved udbud
  Ved udbud må man ikke stille krav om, at leverandøren skal have overenskomst. Man kan dog godt kræve, at arbejdstagerne skal have vilkår svarende til overenskomstvilkårene
 • Aftaler og overenskomster
  I forbindelse med de kommunale overenskomster er der udarbejdet et protokollat, der specificerer medarbejdernes ret til at blive inddraget ved udbud og udlicitering
 • Arbejdsmiljøloven
  Loven pålægger udbyderne et medansvar for, at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt, når en driftsopgave sendes i udbud. Arbejdstilsynet har desuden bemyndigelse til at give bøder, hvis bestemmelsen ikke overholdes.
 • Arbejdsklausuler
  Den 1. juli 2014 trådte et nyt cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter i kraft. Med det nye cirkulære bliver de eksisterende regler moderniseret. Cirkulæret er suppleret af en vejledning, der beskriver, hvordan offentlige myndigheder bruger arbejdsklausuler i praksis.Hvem skal bruge arbejdsklausuler?

  • Statslige myndigheder skal bruge arbejdsklausuler i alle kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelse af tjenester uanset kontraktens størrelse.
  • Statslige ordregivere/virksomheder (herunder selskaber, som er ejet af statslige myndigheder og ikke er i konkurrence) skal bruge arbejdsklausuler ved bygge- og anlægsarbejder uanset beløbets størrelse.

Der skal som udgangspunkt ikke bruge arbejdsklausuler, når der købes varer.

Læs mere om forpligtelsen til at bruge arbejdsklausuler i cirkulære om arbejdsklausuler og tilhørende vejledning.

Regioner og kommuner
Regioner og kommuner er ikke forpligtet til at bruge arbejdsklausuler. Der er dog enighed mellem regeringen, kommuner og regioner om at øge brugen af arbejdsklausuler, og kommuner og regioner opfordres til at bruge klausulerne i alle udbudskontrakter indenfor bygge- og anlægsarbejde og andre udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt.

Find yderligere information om arbejdsklausuler på Den ansvarlige indkøber.

Virksomhedsoverdragelse og medarbejderforhold 
Udbudsportalen og KL’s juridiske kontor har udviklet et vejledningsmateriale til håndtering af medarbejdere i forbindelse med et udbud, herunder virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Du kan finde vejledningsmaterialet nedenfor.

Det er KL’s erfaring, at måden at håndtere medarbejderforhold kan være forskellen på succes eller fiasko i en udbudsproces.

Formålet med vejledningsmaterialet er at øge ordregiveres viden om reglerne for og processen omkring håndtering af medarbejdere og dermed nedbryde eventuelle barrierer ved konkurrenceudsættelse.

Det er målet, at vejledningsmaterialet vil gøre det lettere tilgængeligt for ordregiver at finde svar på de mange spørgsmål og udfordringer, der opstår vedrørende personalet i en udbudsproces. Det gælder både spørgsmål som hvornår og hvordan man skal inddrage personalet, og spørgsmål om hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse.