Tærskelværdier 2020 og 2021

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Her finder du de gældende tærskelværdier for 2020-2021 samt tidligere års tærskelværdier.

Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen modværdierne i medlemslandenes nationale valutaer. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen de foregående to år.

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017, er tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2018.

EU-Kommissionen har den 31. oktober 2019 i meddelelse 2019/C 370/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Udbud efter direktiver:


Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

Almindelige tjenesteydelser: 1.036.259 kr. 1.595.391 kr.
Delydelser: 596.408 kr. 596.408 kr.
Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III): 5.591.325 kr. 5.591.325 kr.

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer

Vareindkøb: 1.036.259 kr. 1.595.391 kr.
Delydelser: 596.408 kr. 596.408 kr.
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.: 1.036.259 kr.
Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.: 1.595.391 kr.

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlægsarbejder: 39.884.785 kr. 39.884.785 kr.
Delarbejder: 7.455.100 kr. 7.455.100 kr.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

Statslige/regionale/kommunale

myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser: 3.190.783 kr.
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII): 7.455.100 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 39.884.785 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 596.408 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.455.100 kr.

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

Direktiv 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer og tjenesteydelser: 3.190.783 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 39.884.785 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 596.408 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg): 7.455.100 kr.

 

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU

Koncessionskontrakter: 39.884.785 kr.

 

GPA-aftalen

Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU’s udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EURO.