Opgaveudførelsesloven: Lov 548

Lov 548 hedder officielt "Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber". Loven er en stramning og præcisering af kommunerne og regioners adgang til at agere på markedet.

Loven isoleret set
Lov 548 trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven er efterfølgende blevet ændret flere gange. Seneste ændring er pr. 1. januar 2013, hvor omsætningsgrænsen for kommuners hhv. regioners salg til andre bl.a. er blevet ændret fra 25 pct. til 50 pct. (se nærmere nedenfor).

Lov 548 har til formål at fremme det offentlig-private samspil på de områder, hvor der reelt kun er offentlige udførere, og hvor mulighederne for udlicitering derfor er begrænsede. Fremmelsen af det offentlig-private samspil sker, ved at give kommuner og regioner adgang til – på visse betingelser – at indgå i et selskab med private.

Selskabsdannelsen kan opfattes som et alternativ til udlicitering, og er i sig selv med til at fremme samarbejdet mellem det offentlige og private. Imidlertid er den primære hensigt med at give adgang til selskabsdannelse, at der skabes et marked for de kommunale eller regionale ydelser, hvilket skaber mulighed for en eventuel senere udlicitering.

I forhold til en kommune eller regions mulighed for at agere på markedet, følger det af loven, at en given erhvervsaktivitet som udgangspunkt skal ske i selskabsform med deltagelse af private, hvis værdien er over et vist beløb. Sagt på en anden måde, accepteres det som udgangspunkt kun, at det offentlige agerer på markedet såfremt, at der samtidig udbredes offentlig know-how til private virksomheder.

Undtaget for ovenstående er kommuners adgang til at udføre mindre opgaver for andre kommuner. For så vidt angår opgaver under tærskelværdien for EU-udbud, er der således ingen krav om selskabsdannelse.

Loven i detaljer
Loven regulerer de to forhold, som er indeholdt i lovens officielle titel:

  1. Kommuners adgang til at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder
  2. Kommuner og regioners adgang til at deltage i selskaber

Det skal bemærkes, at Lov 548 kun finder anvendelse, hvis ikke andet er fastsat i anden lovgivning.

Ad 1. Adgangen til at udføre opgaver for andre
En kommune kan under visse betingelser udføre opgaver for andre offentlige myndigheder. Nærmere bestemt vil den faktiske forvaltningsvirksomhed, fx madservice, pasning og pleje af børn og ældre mv. være omfattet af loven, og kan løses af en anden kommune. Modsætninger hertil er myndighedsudøvelse som fx retligt bindende afgørelser, visitering af ydelser mv. Loven giver ikke hjemmel til delegation af myndighedsudøvelsen, dvs. at kommunen ikke kan få disse opgaver løst af andre.

Med hjemmel i Lov 548 kan kommuner kun udføre opgaver for hinanden, hvis opgaven er under EU´s tærskelværdi. Hvis opgaven overstiger tærskelværdierne i EU´s udbudsdirektiv 2004/18/EF, kan kommuner kun løse opgaver for hinanden efter Lov 548, såfremt de i selskabsform med en privat part vinder opgaven ved et udbud, jf. nedenfor. Alternativt kan kommunerne fx oprette et såkaldt §60 selskab efter Styrelsesloven.

Indenrigs- og socialministeriet har fastsat yderligere regler gennem henholdsvis en bekendtgørelse og en vejledning for brug af Lov 548. Find bekendtgørelsen og vejledning i menuen til højre.

Ad 2. Adgangen til at deltage i selskaber
Loven kan anvendes, når hverken anden lovgivning eller kommunalfuldmagten giver kommuner eller regioner mulighed for at udføre en konkret opgave i selskabsregi.

Overstiger opgaven EU´s tærskelværdier, har kommuner eller regioner med hjemmel i Lov 548 alene adgang til at løse opgaver for en anden kommune eller region, hvis kommunen eller regionen i selskabsform med en privat part vinder opgaven via et udbud –  de almindelig gældende udbudsregler skal følges.

Forudsætningen for at en kommune eller en region kan deltage i et selskab med en privat virksomhed er, at selskabet driver sin virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, som bygger på kommunal eller regional viden. Med kommunal eller regional viden, menes viden, der er oparbejdet i kommunen eller regionen i forbindelse med løsning af kommunale eller regionale opgaver, eller videreudvikling af sådan viden.

Et selskab efter Lov 548 kan løse opgaver for henholdsvis kommuner og regioner, givet at selskabet har vundet et udbud. Dette gælder også i forhold til løsning af opgaver for netop den kommune eller region, som deltager i selskabet. Såfremt en kommune eller region ønsker at deltage i et selskab netop med henblik på at få løst nogle opgaver af dette selskab, må kommunen eller regionen altså lave et samlet udbud af opgaverne og etableringen af selskab. Et samlet udbud af opgaver og etablering af et selskab forudsætter, at kommunen på forhånd har taget stilling til den juridiske konstruktion, herunder vedtægter, indskudskapital, stemmeret, opløsning, salg mv.

I øvrigt gælder følgende:

  • Opgaven, der skal udføres af selskabet, må ikke tidligere have været overladt til private, medmindre særlige omstændigheder taler herfor
  • Selskabet må ikke drive anden virksomhed end den som opgaven angår
  • Kommunen hhv. regionen må ikke have bestemmende indflydelse i selskabet
  • Kommuner og regioner kan kun deltage finansielt og ledelsesmæssigt i aktieselskaber, anpartsselskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar
  • De private ejere af selskabet skal som minimum besidde 25 pct. af selskabets kapital og stemmerettigheder
  • Selskabets omsætning, der stammer fra salg til andre end kommuner/regioner, må højest andrage 50 pct. vurderet gennemsnitligt over tre år

Vær opmærksom på, at Økonomi- og Erhvervsministeren i bekendtgørelse nr. 1364 af 11/12/2006 om indberetning af kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. har fastsat en række indberetningskrav til Erhvervsstyrelsen.