Myndigheder

Det er Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-domstolen, der har kompetence til at behandle klager over udbudsretlige forhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er den statslige ressortmyndighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) er statslig ressortmyndighed på EU’s udbudsregler, Konkurrenceloven samt Tilbudsloven. Styrelsen vejleder såvel offentlige myndigheder som private virksomheder om fortolkningen af EU’s udbudsregler.

KFST udbudsenhed har bl.a. udgivet en række publikationer om EU’s udbudsregler samt vejledende udtalelser om konkrete emner vedr. fortolkning af udbudsreglerne. Vejledninger og vejledende udtalelser kan findes på styrelsens hjemmeside.

KFST kan vælge at gå ind i konkrete udbudssager, hvis en leverandør henvender sig om en mulig overtrædelse af udbudsreglerne. Målet er at løse tvister på lavest mulige konfliktniveau, således at der findes en hurtig løsning samt at omkostningerne for både virksomhed og myndighed bliver så lave som muligt. KFST udarbejder – typisk på grundlag af skriftlige sagsudvekslinger – en juridisk vurdering. Styrelsen repræsenterer desuden Danmark i rådsforhandlingerne om de nye udbudsdirektiver samt i Kommissionens Rådgivende Udvalg om offentlige indkøb.

Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

EU-domstolen
EU-Domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU. Domstolens primære opgave er at dømme i sager, der vedrører medlemslandenes forpligtelser i henhold til EU-retten. Domstolens rolle er at sikre en ensartet tolkning af EU-reglerne, og den kan afgøre sager, hvor medlemslandene, EU-institutionerne, virksomheder og enkeltpersoner er parter. Domstolen bliver typisk involveret i udbudssager ved at en national domstol eller et nationalt klagenævn stiller et opklarende (præjudicielt) spørgsmål til domstolen om, hvordan udbudsreglerne skal fortolkes på et bestemt punkt.

Læs mere på EU-domstolens hjemmeside