Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud håndterer klager over tildeling af kontrakter over EU’s tærskelværdi og tildeling af kontrakter under EU’s tærskler med en klar grænseoverskridende interesse. Klagenævnet kan bl.a. pålægge at en tildelingsbeslutning annulleres, erklære en kontrakt uden virkning og idømme erstatninger.

Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans, hvis hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsreglerne, jf. ovenfor. Klagenævnets kompetence følger af Lov om Klagenævn for Udbud.

Hvem kan klage?
Berettiget til at indgive klage til klagenævnet er enhver, der har en retlig interesse i at klage, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt en række organisationer og offentlige myndigheder, som økonomi- og erhvervsministeren har tillagt klageadgang.

Hvad koster det at klage?
Det koster 10.000 kr. i gebyr at klage over tildeling af konktrakter, der ligger under EU’s tærskelværdier. For klager over tildeling af kontrakter over tærsklerne er klagegebyret 20.000 kr.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?
Sagsbehandlingstiden ved Klagenævnet er typisk et halvt år, fra der indgives en klage. Hvis der fra klagerens side bliver bedt om opsættende virkning (dvs. krav om, at udbuddet bliver standset) vil nævnet hurtigt tage stilling til dette spørgsmål (typisk indenfor en måned).

Klager får automatisk opsættende virkning, når den er indgivet i standstill-perioden (perioden mellem valget af tilbudsgiver og underskrivelse af kontrakt).

Hvordan kontakter jeg Klagenævnet?
Klagenævnet hører administrativt under Erhvervsstyrelsen, og nævnets sekretariat er placeret i denne styrelse. Ekspeditionstid er mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15. Telefontid mandag-fredag kl. 10.30-14.30.

Klagenævnet kan kontaktes på:

Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Telefon 35 29 10 00 / mail klfu@erst.dk

Hvor kan jeg få klagevejledning?
Klagenævnet for Udbud har udviklet en klagevejledning, der bl.a. beskriver klagefristerne, hvad en klage skal indeholde og information om indbetaling af klagegebyr.

Vejledningen kan findes på klfu.dk

Klagenævnets afgørelser kan findes på www.klfu.dk eller læs mere om kendelser og domme her.