Kendelser og domme

Afgørelser på udbudsområdet er retningsgivende for, hvordan reglerne i praksis skal fortolkes, og kan hjælpe til at sikre, at man undgår fejl, som andre tidligere har begået. Det er dog væsentligt at være opmærksom på eventuelle ændringer i det regelsæt, som afgørelserne støtter sig til.

Langt størstedelen af de nationale sager bliver behandlet af Klagenævnet for Udbud. Antallet af indkomne klager toppende i 2010 med 182 klager. I 2011 var antallet 178, i 2012 var antallet 61, i 2013 var antallet 107 og i 2014 indkom der 120 klager.

EU-domme
EU-domstolen bliver typisk involveret i udbudssager ved, at en national domstol eller et nationalt klagenævn stiller et opklarende (præjudicielt) spørgsmål til domstolen om, hvordan udbudsreglerne skal fortolkes på et bestemt punkt. EU-domstolens afgørelser handler derfor ofte om en forståelse af de mere overordnede principper i udbudsreglerne.

EU-domstolens afgørelser offentliggøres på Domstolens hjemmeside i deres fulde længde. Dommene kan findes enten ved at søge på dommens nummer (fx c-225/98) eller ved at søge under emnet ”Regler for virksomhederne”. Domme fra før juni 1997 er ikke offentliggjort på hjemmesiden. På Klagenævnet for Udbuds hjemmeside kan du finde resuméer af udbudsrelevante EU-afgørelser. Da afgørelserne kan være lange og komplicerede at forstå, kan det være en fordel at starte med disse resuméer, der kan give dig overblik over sagens nærmere omstændigheder.

Danske domme
Sager der har været for Klagenævnet for Udbud kan indbringes for de nationale domstole. De udbudsretlige sager som de nationale domstole håndterer, relaterer sig ofte til spørgsmål om erstatningsudmåling efter at Klagenævnet har givet klager medhold.

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud
Tilbudsgivere og en række organisationer kan indbringe sager for Klagenævnet for Udbud, der konstaterer om udbudsreglerne er overtrådt. Nævnet kan bl.a. standse en udbudsproces eller tilkende erstatning. Kendelserne omhandler fx klager over fejl i udbudsmaterialet, evaluering, kontrolbud, tildelings- og udvælgelseskriterier, forbehold, forhandling, kontrakt, annullation mv.

På Klagenævnet for Udbuds hjemmeside kan du finde samtlige kendelser fra 1995 til i dag samt nævnets årsberetninger, hvori udvalgte kendelser (principielle eller af særlig interesse) fremgår. Ved at tilmelde dig Klagenævnet for Udbuds nyhedsbrev bliver du orienteret om de nyeste kendelser mv. Du kan tilmelde dig her.

Nedenfor kan du læse resumeer af samtlige (del-)kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Resumeerne er udarbejdet af Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Resumeer af Klagenævnets kendelser findes i øvrigt på hpros.dk (kræver abonnement) ligesom Karnov Group tilbyder en samling af nævnets afgørelser (kræver abonnement).

Resumeer september 2017

Resumeer august 2017

Resumeer juni 2017

Resumeer maj 2017

Resumeer april 2017

Resumeer marts 2017

Resumeer februar 2017

Resumeer januar 2017

Resumeer november 2016

Resumeer oktober 2016

Resumeer september 2016

Resumeer august 2016