Kendelser og domme

Afgørelser på udbudsområdet er retningsgivende for, hvordan reglerne i praksis skal fortolkes, og kan hjælpe til at sikre, at man undgår fejl, som andre tidligere har begået. Det er dog væsentligt at være opmærksom på eventuelle ændringer i det regelsæt, som afgørelserne støtter sig til.

Langt størstedelen af de nationale sager bliver behandlet af Klagenævnet for Udbud. Antallet af indkomne klager som andel af antal udbudsbekendtgørelser ligger på ca. 4 procent.

EU-domme
EU-domstolen bliver typisk involveret i udbudssager ved, at en national domstol eller et nationalt klagenævn stiller et opklarende (præjudicielt) spørgsmål til domstolen om, hvordan udbudsreglerne skal fortolkes på et bestemt punkt. EU-domstolens afgørelser handler derfor ofte om en forståelse af de mere overordnede principper i udbudsreglerne.

EU-domstolens afgørelser offentliggøres på Domstolens hjemmeside i deres fulde længde. Dommene kan findes enten via søgefeltet på forsiden eller via “Søgning i retspraksis” under fanebladet “Retspraksis”.

Afgørelserne kan være lange og komplicerede at forstå, og det kan være en fordel at starte med resuméer, der kan give et overblik over sagens nærmere omstændigheder.

Danske domme
Sager der har været for Klagenævnet for Udbud kan indbringes for de nationale domstole. De udbudsretlige sager som de nationale domstole håndterer, relaterer sig ofte til spørgsmål om erstatningsudmåling efter at Klagenævnet har givet klager medhold.

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud
Tilbudsgivere og en række organisationer kan indbringe sager for Klagenævnet for Udbud, der konstaterer om udbudsreglerne er overtrådt. Nævnet kan bl.a. standse en udbudsproces eller tilkende erstatning. Kendelserne omhandler fx klager over fejl i udbudsmaterialet, evaluering, kontrolbud, tildelings- og udvælgelseskriterier, forbehold, forhandling, kontrakt, annullation mv.

Klagenævnet for Udbuds hjemmeside kan du finde samtlige kendelser fra 1995 til i dag samt nævnets årsberetninger, hvori udvalgte kendelser (principielle eller af særlig interesse) fremgår. Kendelserne kan også findes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside.

Resumeer af Klagenævnets kendelser kan findes på hpros.dk (kræver abonnement).