Klassisk udbud / licitation

Et klassisk udbud vedrører offentlig-privat samarbejde om drift- og vedligeholdelsesopgaver, mens en licitation (fag-, hoved- og totalentreprise) vedrører offentlig-privat samarbejde om anlægsprojekter. Både klassisk udbud og licitation dækker over en samarbejdsmodel, hvor relationen mellem den offentlige og den private part er kontraktbaseret.

Både et klassisk udbud og en licitation er karakteriseret ved at relationen mellem den offentlige og den private part er kontraktbaseret. Heri ligger, at der er en forholdsvis høj detaljeringsgrad i opgavebeskrivelse og kontrakt – og omvendt få frihedsgrader til leverandøren.

Således er alle krav vedrørende levering af ydelsen veldefinerede, herunder serviceniveauet. Desuden er roller og ansvarsfordeling mv. mellem kommune og leverandør klarlagt.

Samarbejdsmodellerne udelukker ikke et fokus på kvalitet, men i og med de fleste forhold er fastsat i detaljen, konkurreres der typisk primært på prisen.

De første offentlig-private samarbejder blev etableret på baggrund af klassiske udbud. Og vurderingen er, at klassisk udbud stadig er den mest anvendte samarbejdsmodel. Det kan være naturligt at få ydelserne beskrevet præcist i forbindelse med et udbud – navnlig fordi det betyder en synliggørelse af det politisk fastsatte serviceniveau.

De opgaveområder, hvor klassisk udbud især er velegnet, er opgaver som på forhånd kan beskrives præcist, og hvor der er et ønske om en klar og entydig opgaveløsning. Det kan f.eks. være rengøring, vikarydelser og en række kommunaltekniske opgaver såsom affaldsindsamling og vintertjeneste.

Der kan i en idealiseret form fremhæves en række principielle fordele og udfordringer ved brug af klassisk udbud og licitation:

Fordele Udfordringer
Konkurrence om især prisen Typisk mangel på udviklings- og innovationsfokus, med mindre det eksplicit er anført i udbudsmaterialet.
Klart beskrevet konkurrencegrundlag Mangel på samarbejde og tilpasning af opgaveløsningen i kontraktperioden.
Entydigt serviceniveau Mangel på ejerskab hos leverandøren – kommunen bestemmer, og leverandører opfylder ”blot” kontrakten.
Klar arbejdsdeling mellem kommune og leverandør Stort arbejde med at udarbejde detaljeret kravspecifikation med mindre der indskrives bemærkninger om, at ydelsen forudsættes leveret svarende til alm. norm på området.