Tro- og loveerklæringer

Tidligere var det almindelig praksis at bede tilbudsgiverne om at underskrive en tro- og loveeklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige og ved EU-udbud tillige i relation til udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivet.

I dag har ESPD’et erstattet tro- og loveerklæringerne i EU-udbud og i udbud under tærsklerne er der ikke længere pligt til at udelukke leverandører med en ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100.000 kr.

Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger) eksisterer ikke længere. Men for så vidt angår udbud over EU’s tærskel gælder bestemmelserne i lovbekendtgørelsen stadig. De er blot skrevet ind i udbudsloven. De nødvendige erklæringer fra tilbudsgiverne i forhold til ubetalt forfalden gæld til det offentlige indgår i ESPD’et.

Ved udbud under tærskelværdierne er det ikke længere et krav, at man udelukker leverandører, der har en ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100.000 kr. Men der er er naturligvis ikke noget til hinder for at bevare en tidligere praksis og fortsat gøre det. Der er heller ikke noget til hinder for at kræve at tilbudsgiver slet ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, eller en gæld, der er mindre end 100.000 kr., hvilket også har været almindelig praksis nogle steder.

Ligeså kan udelukkelsesgrundene i udbudsloven også danne udgangspunkt for udelukkelse i udbud under tærskelværdien.

Så længe ordregiver overholder de generelle principper (ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet) er valget af udelukkelsesgrunde frit.

Er det ønsket fortsat at udelukke tilbudsgivere med en ubetalt forfalden gæld til det offentlige, kan det være en god idé at udarbejde en skabelon til en tro- og loveerklæring, som tilbudsgiverne skal udfylde, underskrive og indsende sammen med tilbuddet.

Tilbuddene vil følgeligt alene være konditionsmæssige såfremt tro- og loveerklæringen er vedlagt i udfyldt stand og at gælden maximalt er 100.000 kr. (eller det beløb under 100.000 kr., der alternativt er sat som grænse).

En mulig tekst til udbudsbekendtgørelsen/udbudsmaterialet er som følger:

Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at have en gæld til det offentlige på over x kr.
Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver returnere:

  • Tro- og loveerklæringen givet i udbudsmaterialets bilag x i udfyldt og underskrevet stand
Dato
Titel
Format
22-11-2017
docx