Tilbudsvælgeren

Værktøjet, Tilbudsvælgeren, har til formål at lette arbejdet med tilbudsevalueringen. Du har mulighed for at vælge mellem to forskellige evalueringsmodeller.

Gå til Tilbudsvælgeren.

Metodebeskrivelse
Tilbudsvælgeren fungerer på den måde, at du bliver stillet en række spørgsmål, som du skal besvare. Indledningsvist skal du vælge, hvilken af de to evalueringsmodellers, om værktøjet giver mulighed for, du vil anvende:

 1. Kommissionsmodellen
  Modellen er brugt af EU-kommissionen.
  http://wiki.interact-eu.net/pages/viewpage.action?pageId=23756930
 2. Oslo-metoden
  Modellen er inspireret fra Oslo Kommune.
  www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no

Kommissionsmodellen
Modellen er kendetegnet ved, at evaluering af pris først indgår efter at evalueringen af de kvalitative kriterier er foretaget. Tilbud, som ikke opnår mindst 70%  ud af ialt 100 point, eller mindst 50% for et enkelt kriterium, er automatisk udelukket fra resten af tildelingsproceduren.
De tilbud, der har levet op til mindstekravet for antal point, går videre til en finansiel vurdering, som baseres på de i tilbuddet anførte priser.

Evaluering af pris indgår først efter at evalueringen af de kvalitative kriterier er foretaget.

Indledende indtastninger 
Leverandørnavn på de indkomne tilbud indtastes, hvorefter man indtaster et eller flere kriterier og angiver for hvert kriterium et pointtal. Det samlede pointtal fordelt på kriterier skal summere til 100. I Kommisionsmodellen vurderes kun kvalitative kriterier og aldrig kvantitative kriterier, dvs. pris skal ikke angives under indtastning af ”Underkriterier”.

Vurdering 
For hver tilbudsgiver indtastes det angivne tilbuds totale pris i kr. Herefter tildeles tilbuddet point med udgangspunkt i de pointangivelser man har fastsat for hvert kvalitativt kriterium. Det anbefales at indtaste kommentarer til hver pointtildeling, til brug for efterfølgende begrundelse. Kommentarer bliver udskrevet på resultat siden.

Resultat 
En tilbudsgiver bliver automatisk diskvalificeret, hvis følgende krav ikke opfyldes:

 • Tilbudsgiverne har sammenlagt opnået mindre end 70% af i alt 100 point.
 • Tilbudsgiver scorer under 50% af det maksimale antal point, der kan opnås på et enkelt underkriterium

Resultatet for hver tilbudsgiver fås ved at dividere den samlede pointscore med tilbuddets pris. Herved opnås et resultat, der er udtryk for antal point pr. krone. Lav pris og mange point påvirker således resultatet i positiv retning.

Oslo-modellen
Denne model er inspireret af modellen fra Oslo Kommune og kendetegnes ved, at de kvalitative kriterier prissættes via en omregningsfaktor der omdanner pointene til et beløb. Beløbet indgår som et tillæg til den tilbudte pris, hvormed en beregnet pris fremkommer.

Denne model kendetegnes ved at de kvalitative kriterier prissættes via en omregningsfaktor der omdanner pointene til et beløb og beløbet indgår som et tillæg til den tilbudte pris, hvormed en beregnet pris fremkommer.

Indledende indtastninger 
Leverandørnavn på de indkomne tilbud indtastes, hvorefter man indtaster et eller flere kriterier. Den samlede pointangivelse fordelt på pris og kvalitative kriterier skal summere til 100.

Vurdering 
Man indtaster tilbudsgivers pris og vurderer alle de kvalitative kriterier på en skala fra 0 til 10. Det anbefales at indtaste kommentarer til hver pointtildeling, til brug for efterfølgende begrundelse. Kommentarer bliver udskrevet på resultat siden.

Resultat 
Oslo modellen udregner et procenttillæg som lægges til tilbudsprisen, hvorved, der opnås en beregnet pris.

Den udregnede pris fremkommer ved at lægge en procentsats til hver tilbudsgivers pris. Jo større tillægget er, jo dårligere har tilbuddet scoret på de kvalitative kriterier.

For hvert kvalitativt kriterium udregnes en faktor. Denne faktor er udtryk for forholdet mellem vægtningen af et kvalitativt kriterium i forhold til vægtningen af prisen. Hvis prisen er vægtet med 80 point og et kvalitativt kriterium er vægtet med 20 point, så er faktoren for kriteriet på 0,25 eller 25 %. En sådan faktor udregnes for alle angivne kriterier.

Når et kvalitativt kriterium bedømmes, så angives der point på en skala fra 0-10 (hvor 10 er den bedste score). Hvis scoren for et kriterium er 3, så vil scoren beregnes: (10-3)/10, der giver 0,7. Således får scoren øget effekt jo lavere pointtal et kriterium opnår.

For hver kvalitativt kriterium ganges den beregnede score med kriteriets faktor. Så jævnfør eksemplerne ovenfor så vil vi videreføre tallet 0,175 (0,25*0,7). For hvert kriterium laves denne udregning og resultatet for hvert af de angivne kriterier summeres til ét tal.

Jævnfør de ovenstående eksempler og tilstedeværelsen af kun et kriterium og en samlet tilbudspris på 40.000 kr. så vil udregningen af den beregnede pris være som følger:

40.000 kr. *(1+(0,175)) = 47.000 kr.

Formelen for at udregne den beregnede pris, er ved brug af 2 kvalitative kriterier:

[Tilbuddets samlede pris]*(1+((max point-point)/max. point)+((max point-point)/max. point))

For en god ordens skyld skal det bemærkes, at de to modeller som værktøjet indeholder, ikke er de eneste to modeller som kan vælges når man skal evaluere et tilbud. Det er Udbudsportalens vurdering, at de to modeller giver et godt udgangspunkt i mange tilbudssituationer, og som minimum kan tjene til inspiration. Ethvert tilbud bør dog evalueres ud fra en konkret vurdering af det pågældende udbud og udbudsmateriale.