Standstill-perioden

Ved EU-udbud må ordregiver ikke underskrive kontrakten før der er afholdt en obligatorisk pause efter underretning om tildelingsbeslutning – en såkaldt standstillperiode. Formålet med standstill-perioden er, at give tilbudsgiverne mulighed for at indgive en klage før kontrakten er underskrevet. Klager indgivet i standstill-perioden får automatisk opsættende virkning.

Klagenævnet for Udbud kan erklære kontrakter for virkningsløse, hvis de er indgået i standstill-perioden. Det er derfor vigtigt at overholde den obligatoriske pause og tage højde for den i tilrettelæggelse af udbudsprocessen. Standstill-perioden skal vare mindst 15 dage, når underretningen af tilbudsgiverne foregår pr. brev. Sker underretningen pr. mail forkortes minimumsperioden til 10 dage.

Standstill-perioden løber fra dagen efter den dag, hvor underretningen om tildelingsbeslutningen sendes til tilbudsgiverne – forudsat at det i underretningen er angivet, hvornår perioden udløber og hvem kontrakten er tildelt til (tæller som dokumentation for igangsættelse af perioden). Om underretningen i øvrigt er mangelfuld i forhold til de krav, der er til en sådan, har formentlig ikke betydning for standstill-periodens igangsættelse eller ophør.

Standstill-perioden løber i (mindst) 10 henholdsvis 15 hele dage, dvs. til (tidligst) den 10. eller 15. dag kl. 24.00. Med dage menes kalenderdage. Standstill-perioden kan dog ikke udløbe på en helligdag eller i weekenden. Gør den det, vil den blive forlænget, så den udløber den efterfølgende hverdag ved midnat. Kontrakten kan dermed tidligst underskrives på 11. eller 16. dagen.

Ordregiver kan undlade standstill-perioden, når:

  • Kontrakten kan tildeles uden offentliggø­relse af en udbudsbekendtgørelse, eksempelvis ved proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse.
  • Kontrakten går til en leverandør i henhold til en rammeaftale eller indenfor et dynamisk indkøbssystem.
  • Kontrakten tildeles den eneste berørte til­budsgiver, og der i øvrigt ikke er nogen berørte ansøgere. I så fald er der ikke andre tilbagevæ­rende deltagere i udbuddet, der kan drage nytte af standstill-perioden.