Søgeresultater: tilbudsloven

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU’s tærskelværdi. Tilbudsloven hedder formelt “Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter”. Offentlige myndigheder har pligt til at afholde licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver Læs mere »

Tilbudsloven – byggeri og anlæg

KURSUS OM TILBUDSLOVEN – BYGGERI OG ANLÆG Bygge- og anlægsopgaver under EU’s tærskelværdier skal efter 1. januar 2016 fortsat udbydes efter Tilbudsloven. Tilbudsloven regulerer indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Tilbudsloven hedder formelt “Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter” og indeholder en pligt til at afholde Læs mere »

Tilbudsloven – effektive udbud for praktikere

Formål Du får værktøjer til effektivt at anvende Tilbudsloven (og rammeaftaler), så udbud gennemføres mere enkelt, mere effektivt og med betydeligt mindre ressourceforbrug for udbyder (og tilbudsgiver) end ved udbud efter udbudsloven. Indhold På kurset får du: Konkrete svar på de vigtigste spørgsmål, der skal håndteres ved udbud efter tilbudsloven: – Hvilke rammer og vilkår Læs mere »

Direktiver, love & regler

EU’s udbudsdirektiver fastsætter procedurerne for EU-udbud. Direktiverne består af det klassiske udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet om koncessionskontrakter. Det førstnævnte direktiv er implementeret via udbudsloven, som også fastsætter reglerne for udbud af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskler. Tilbudsloven gælder for bygge- og anlægsopgaver under EU’s tærskelværdi. Til udbudsreglerne hører også statens udbudscirkulære og klagenævnsloven. Udbudsloven Udbudsloven implementerer dels Læs mere »

Den nye udbudslov

Den 1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft. Udbudsloven samler en række regler i én lov, og bidrager med lovbemærkningerne til at tydeliggøre forståelsen af reglerne. Med loven bliver der en bredere adgang til at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling og mulighed for at anvende den helt nye Læs mere »

Byggeriets hverdagsjura

Brug to effektive dage med Entrepriseret – og bliv skarp på AB92, ABT93, Tilbudsloven OBS! Kurset afholdes over to dage og er med overnatning Hvad lærer jeg? Du får en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren. Indhold Entrepriseret Tilbudsindhentningsloven for off. byggeri (denne del fylder ca. Læs mere »

Myndigheder

Det er Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-domstolen, der har kompetence til at behandle klager over udbudsretlige forhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er den statslige ressortmyndighed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) er statslig ressortmyndighed på EU’s udbudsregler, Konkurrenceloven samt Tilbudsloven. Styrelsen vejleder såvel offentlige myndigheder som private virksomheder om fortolkningen af EU’s udbudsregler. Læs mere »

Styr på tildeling ved udbud

Sådan styrer du som udbyder sikkert og effektivt gennem tildeling ved udbudssager – og sådan sikrer du en effektiv indsats som tilbudsgiver, så du ikke begår fejl, som koster dig opgaver. Formål Du får praksisorienteret viden og træning i at gennemføre en succesfuld tildeling. Og det er der god ræson i, for det kan give Læs mere »

Tag ikke let på light-regimet

2013 var et travlt år for lovgiver, hvor en række regler, der gjorde livet svært for ordregivere, blev ændret. Af Anders Nørgaard Jensen, Associeret partner, advokat hos PUBLICURE Advokatfirma Klagenævnets kendelse af 28. juli 2016 – UCplus A/S mod Esbjerg, Vejen og Varde Kommune Man søgte blandt andet at dæmme op for de mange klager Læs mere »