Søgeresultater: tilbudsloven

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU’s tærskelværdi. Tilbudsloven hedder formelt “Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter”. Offentlige myndigheder har pligt til at afholde licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver Læs mere »

Direktiver, love & regler

EU’s udbudsdirektiver fastsætter procedurerne for EU-udbud. Direktiverne består af det klassiske udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet om koncessionskontrakter. Det førstnævnte direktiv er implementeret via udbudsloven, som også fastsætter reglerne for udbud af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskler. Tilbudsloven gælder for bygge- og anlægsopgaver under EU’s tærskelværdi. Til udbudsreglerne hører også statens udbudscirkulære og klagenævnsloven. Udbudsloven Udbudsloven implementerer dels Læs mere »

Den nye udbudslov

Den 1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft. Udbudsloven samler en række regler i én lov, og bidrager med lovbemærkningerne til at tydeliggøre forståelsen af reglerne. Med loven bliver der en bredere adgang til at kunne anvende de fleksible udbudsprocedurer, der understøtter dialog og forhandling og mulighed for at anvende den helt nye Læs mere »

Tag ikke let på light-regimet

2013 var et travlt år for lovgiver, hvor en række regler, der gjorde livet svært for ordregivere, blev ændret. Af Anders Nørgaard Jensen, Associeret partner, advokat hos PUBLICURE Advokatfirma Klagenævnets kendelse af 28. juli 2016 – UCplus A/S mod Esbjerg, Vejen og Varde Kommune Man søgte blandt andet at dæmme op for de mange klager Læs mere »

Byggeriets hverdagsjura

Brug to effektive dage med Entrepriseret – og bliv skarp på AB92, ABT93, Tilbudsloven OBS! Kurset afholdes over to dage og er med overnatning Hvad lærer jeg? Du får en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren. Indhold Entrepriseret Tilbudsindhentningsloven for off. byggeri (denne del fylder ca. Læs mere »

Myndigheder

Det er Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-domstolen, der har kompetence til at behandle klager over udbudsretlige forhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er den statslige ressortmyndighed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) er statslig ressortmyndighed på EU’s udbudsregler, Konkurrenceloven samt Tilbudsloven. Styrelsen vejleder såvel offentlige myndigheder som private virksomheder om fortolkningen af EU’s udbudsregler. Læs mere »

Er udbud af velfærdsopgaver forsvarligt?

Af Trine Kronbøl, chefkonsulent, Udbudsportalen i KL Det kommunale indkøbssamarbejde Fællesudbud Sjællands kommende udbud af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner har udløst stærke reaktioner i den senere tid. Eksempelvis er det blevet problematiseret, at fagligheden ikke havde større vægt i udbuddet, og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om man overhovedet bør udbyde og udlicitere Læs mere »

Blandede kontrakter: Bygge – og anlæg eller vare/tjenesteydelse?

Når ordregiver skal klassificere et blandet indkøb som enten en bygge- og anlægskontrakt eller en vare-/tjenesteydelseskontrakt, bør ordregiver benytte CPV-kodernes (1) ydelsesbeskrivelser for at finde ud af, hvad kontraktens hovedformål er. Af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø. Artiklen er publiceret den 3. juni 2015. Den høje eller den lave tærskelværdi? Ved planlægningen Læs mere »

Erfaringer med udbud af hjemmepleje

Siden ændringerne af serviceloven i 2013 har et stigende antal kommuner valgt at udbyde hjemmeplejen. Udbuddene er gennemført efter forskellige modeller og resultaterne har været forskellige. Artiklen samler op på nogle af de erfaringer, som kommunerne har gjort sig indtil nu. Artiklen er publiceret af Udbudsportalen, oktober 2014. Introduktion Personlig pleje og praktisk hjælp til Læs mere »