Søgeresultater:

Evalueringsmetoder – krav og frihedsgrader

Ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet, før tilbuddene modtages. Så hvordan giver ordregiver sig selv de bedste rammer for at foretage tilbudsevalueringen? Svaret ligger delvist gemt i udbudsreglernes fleksibilitet – og så har Klagenævnet for Udbud netop afsagt en kendelse, der lemper kravene til detaljeringsgraden. Af Kristoffer Kiilsholm Ottesen Danmark fik Læs mere »

Ny afgørelse øger klarhed om udbudsloven

Ordregivere kan undlade at offentliggøre hele evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort i en principiel sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbragte sagen for nævnet for at skabe klarhed om, hvordan udbudslovens §160 vedrørende offentliggørelse af evalueringsmodeller skal tolkes. Læs mere om afgørelsen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejledning om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD'et samt vejleder i brugen af e-Certis. Læs hele vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen's hjemmeside I notatet ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en deltaljeret juridisk gennemgang af reglerne i udbudsloven om Læs mere »

Publikation: Bedre adgang til udbud for SMV’er

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver femte artikel i publikationsserien "Velfungerende markeder". Artiklen præsenterer en evaluering af det såkaldte opdel eller forklar-princip i udbudsloven. Opdel eller forklar-princippet forpligter ordregiver til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delaftaler. Desuden skal ordregiver forklare, hvorfor en kontrakt evt. ikke er opdelt. Formålet er at sikre, at Læs mere »

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU's udbudsregler. Du kan finde vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Muligheden for at supplere tilbud

- C-387/14, Esaprojekt af Professor, PhD, Michael Steinicke, PUBLICURE Advokatfirma. Indledning EU-Domstolen har ved dom afsagt den 4. maj 2017 i sag C-387/14, Esaprojekt, taget stilling til og præciseret en række forhold, der vedrører udvælgelses- og tildelingsfaserne i en udbudsproces, primært mulighederne for at påberåbe sig tredjemands kompetencer og mulighederne for at supplere udvælgelsesmaterialet eller tilbuddet. Læs mere »

Indhentelse af supplerende oplysninger

- ny afgørelse fra EU Domstolen Spørgsmålet om indhentning af supplerende oplysninger efter tilbudsfristen, har siden Manova sagen været et debatteret emne. Den seneste afgørelse fra EU-Domstolen, C-387/14, Esaprojekt, er endnu et eksempel på en række sager der har været afsagt siden Manova. Afgørelsens resultat er på linje med tidligere afgørelser og dermed ikke overraskende. Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »

Store forskelle i konkurser på velfærdsområdet

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der stor forskel på, hvor ofte private leverandører af velfærdsydelser går konkurs. Hårdest ramt er behandlingshjem for misbrugere. I alt 175 private behandlingshjem, hjemmehjælpsfirmaer og døgninstitutioner, der leverer ydelser på det kommunale velfærdsområde, er gået konkurs i perioden fra 2009 til og med februar 2017, viser nye tal fra Læs mere »