Søgeresultater:

Snyd med udbud

Klagenævn i hård kritik af Bispebjerg Hospital Nævnet skriver i sin afgørelse, at konsortiet KHR var blevet 'favoriseret'. Blandt andet var der videregivet 'fortrolige oplysninger til KHR' under forløbet Bispebjerg Hospital brød reglerne for udbud, da det tildelte en opgave om at tegne et nyt hospital til 1,6 mia. kr. til et konsortium med firmaet Læs mere »

Aktindsigt, indkøbsfællesskaber og interne dokumenter

Af Anders Nørgaard Jensen, advokat, partner, PUBLICURE advokatfirma Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse af 15. september 2017 om aktindsigt taget stilling til et spørgsmål af praktisk betydning for aktindsigt i indkøbsfællesskabernes udbudssager. Klagen angik FællesUdbud Sjælland v/Holbæk Kommunes (”FUS”) delvise afslag på aktindsigt i samtlige tilbudsgiveres tilbudsmateriale samt gevinstberegning i forbindelse med et Læs mere »

Beskrivelse af evalueringsmetoder

- Letter Klagenævnet tågen om udbudslovens § 160 ? v/Michael Steinicke, Povl Nick Bronstein og Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Advokatfirma P/S Et af de mest omtalte emner med udbudsloven har været indsættelsen af lovens § 160, der som noget nyt bl.a. foreskriver, at udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om den evalueringsmetode, som ordregiver ønsker at anvende Læs mere »

Evalueringsmetoder – krav og frihedsgrader

Ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet, før tilbuddene modtages. Så hvordan giver ordregiver sig selv de bedste rammer for at foretage tilbudsevalueringen? Svaret ligger delvist gemt i udbudsreglernes fleksibilitet – og så har Klagenævnet for Udbud netop afsagt en kendelse, der lemper kravene til detaljeringsgraden. Af Kristoffer Kiilsholm Ottesen Danmark fik Læs mere »

Ny afgørelse øger klarhed om udbudsloven

Ordregivere kan undlade at offentliggøre hele evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort i en principiel sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbragte sagen for nævnet for at skabe klarhed om, hvordan udbudslovens §160 vedrørende offentliggørelse af evalueringsmodeller skal tolkes. Læs mere om afgørelsen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejledning om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD'et samt vejleder i brugen af e-Certis. Læs hele vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen's hjemmeside I notatet ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en deltaljeret juridisk gennemgang af reglerne i udbudsloven om Læs mere »

Publikation: Bedre adgang til udbud for SMV’er

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver femte artikel i publikationsserien "Velfungerende markeder". Artiklen præsenterer en evaluering af det såkaldte opdel eller forklar-princip i udbudsloven. Opdel eller forklar-princippet forpligter ordregiver til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delaftaler. Desuden skal ordregiver forklare, hvorfor en kontrakt evt. ikke er opdelt. Formålet er at sikre, at Læs mere »

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU's udbudsregler. Du kan finde vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Muligheden for at supplere tilbud

- C-387/14, Esaprojekt af Professor, PhD, Michael Steinicke, PUBLICURE Advokatfirma. Indledning EU-Domstolen har ved dom afsagt den 4. maj 2017 i sag C-387/14, Esaprojekt, taget stilling til og præciseret en række forhold, der vedrører udvælgelses- og tildelingsfaserne i en udbudsproces, primært mulighederne for at påberåbe sig tredjemands kompetencer og mulighederne for at supplere udvælgelsesmaterialet eller tilbuddet. Læs mere »