Søgeresultater:

Horten lancerer digital udbudsplatform

Horten lancerer digital udbudsplatform, hvor alle klienter kan gennemføre hele udbudsprocessen nemt og intuitivt online på udbudsplatformen www.udbuddet.dk Per den 1. Juli 2018 skal alle ordregivere omfattet af udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet gennemføre deres udbud elektronisk. Det er således ikke længere muligt at kommunikere via e-mail i en udbudsproces. Al kommunikation, herunder tilbudsafgivelse, skal foregå via Læs mere »

Kontraktstrategi

Skal man vælge små eller store kontrakter? Korte eller lange kontrakter? Begge spørgsmål er blandt de strategiske spørgsmål, som allerede skal overvejes i planlægningsfasen. Inden udbyder tager fat på at arbejde med udbudsmaterialet, bør den lægge en såkaldt kontraktstrategi. Den kan nemlig få betydning for udbudsmaterialets nærmere indhold. Målet med et udbud er at få Læs mere »

Indgåelse af horisontale samarbejder uden udbud

Af Michael Steinicke og Povl Nick Bronstein, PUBLICURE Advokatfirma I delkendelse om opsættende virkning af 22. januar 2018 og i endelig kendelse af 22. marts, Det Danske Madhus, har Klagenævnet for Udbud udtalt sig om et samarbejde om madproduktion og -udbringning mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Et forholdsvist nyt element inden for udbudsretten er Læs mere »

Den praktiske forberedelse af udbud med forhandling

Af konsulent Julius Præstgaard Sørensen og chefkonsulent Julia Vorgod, Rambøll Management Consulting Med ikrafttrædelsen af udbudsloven i 2016 blev en videre adgang til at benytte udbudsformen udbud med forhandling indført – en adgang, der i stigende grad bliver benyttet. Med den udvidede adgang til gennemførelsen af udbud med forhandling fulgte imidlertid ikke detaljerede regler om, Læs mere »

Standstill-perioden

Ved EU-udbud må ordregiver ikke underskrive kontrakten før der er afholdt en obligatorisk pause efter underretning om tildelingsbeslutning - en såkaldt standstill-periode. Formålet med standstill-perioden er, at give tilbudsgiverne mulighed for at indgive en klage før kontrakten er underskrevet. Klager indgivet i standstill-perioden får automatisk opsættende virkning. Klagenævnet for Udbud kan erklære kontrakter for virkningsløse, hvis de Læs mere »

Annullation

Der er ikke kontraheringspligt i Danmark. Udbyder er således ikke forpligtet til at antage et af de indkomne tilbud i forbindelse med et udbud, men kan vælge at afslutte udbudsrunden med en annullation – dog ikke hvis årsagen strider med de grundlæggende principper. Udbyder har forholdsvis vid adgang til at annullere et udbud. Annullationen må Læs mere »

Offentliggørelse af resultat

Når kontrakten er tildelt, er udbyder forpligtet til at meddele såvel de direkte involverede partere som offentligheden bredt om resultatet af udbudsforretningen. Konkret skal der sendes en underretning til de berørte virksomheder og offentliggøres en bekendtgørelse i EU-tidende (TED). Underretning til berørte virksomheder Udbyder skal hurtigst muligt, samtidigt og skriftligt underrette de berørte virksomheder om Læs mere »

Følg – eller forklar

Udbud af en opgave, hvor sociale klausuler er relevante og kan stilles lovligt, forpligter ordregiver til at anvende sociale klausuler – eller at forklare hvorfor de ikke anvendes. Det følger af "følg eller forklar"-princippet. Sociale klausuler vurderes at være relevante ved udbud af bygge- og anlægskontrakter eller tjenesteydelseskontrakter (med driftselement) vedrørende opgaver, som skal udføres Læs mere »

Vigtigt med effektivt klagesystem over udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en ny analyse kortlagt klagerne over offentlige udbud gennem tre år. Analysen viser blandt andet, at der klages over godt fire procent af de offentlige udbud. Der indgives en sag til Klagenævnet for Udbud ved godt fire procent af de offentlige udbud. I to procent af udbuddene har klagesagen ført Læs mere »

IKU – en indikator

Drøftelserne om kommunernes brug af konkurrenceudsættelse og indgåelse i offentlig-private samarbejder tager almindeligvis udgangspunkt i IKU – indikator for konkurrenceudsættelse. IKU er imidlertid, som navnet antyder, blot en indikator og ikke et perfekt mål for hverken kommunernes samarbejde med private virksomheder eller konkurrenceudsættelsen af kommunale opgaver. IKU er en forkortelse for "indikator for konkurrenceudsættelse" og Læs mere »