Retningslinjer

Udbudsportalen.dk er udviklet og ejet af KL og Erhvervsstyrelsen. KL står for den daglige drift af udbudsportalen.dk gennem et projektsekretariat, der organisatorisk og fysisk er forankret i KL. KL og Erhvervsstyrelsen ejer rettighederne til alt materiale på udbudsportalen.dk. Undtaget herfra er materiale, der er produceret vederlagsfrit af tredjemand.

Informationerne på udbudsportalen.dk skal først og fremmest styrke offentlige myndigheders og private virksomheders kompetencer i forbindelse med anvendelsen af udbud, give dem hurtig og let adgang til viden om udbud samt give dem mulighed for at dele viden og erfaringer om udbud.

Det står brugere frit for, om de ønsker at benytte materiale og oplysninger på udbudsportalen.dk, der i øvrigt kan ske vederlagsfrit.

KL og Erhvervsstyrelsen er dog nødt til at fremhæve over for brugere af udbudsportalen.dk, at materialet og oplysninger ikke er udarbejdet af autoritative myndigheder. Der er generelt tale om et meget omfattende og komplekst materiale m.v., hvis vejledningsmæssige værdi konstant påvirkes af regelændringer og ny praksis. Informationerne opdateres løbende af KL og Erhvervsstyrelsen og seneste redigeringsdato fremgår af de enkelte sider på udbudsportalen.dk. Men KL og Erhvervsstyrelsen har ikke den ressourcemæssige kapacitet til en tæt og omfattende overvågning af regelændringer m.v.

KL og Erhvervsstyrelsen er særligt af disse grunde nødsaget til generelt at fraskrive sig ethvert muligt ansvar for fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være i informationer på udbudsportalen.dk, herunder i tekst, i form af skemaer og i vejledninger m.v. KL og Erhvervsstyrelsen kan ej heller påtage sig noget ansvar for indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller “linkes” fra udbudsportalen.dk. Endvidere er KL og Erhvervsstyrelsen nødt til at fraskrive sig ethvert muligt ansvar for tab, skader eller ulempe, der skyldes brug af udbudsportalen.dk, herunder datatab og retsfortabelser.

KL og Erhvervsstyrelsen påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af udbudsportalen.dk’s informationer. Ansvaret for indholdet af materiale, hvor det fremgår, at det er udarbejdet af andre end KL, Erhvervsstyrelsen eller projektsekretariatet for udbudsportalen, påhviler alene den angivne forfatter. Vedkommende har ved indlæggelse af sit materiale tilkendegivet, at det sker i overensstemmelse med udbudsportalen.dk’s etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer
Indhold på udbudsportalen.dk er omfattet af portalens etiske retningslinjer. Retningslinjerne omhandler forholdet mellem udbudsportalen.dk og eksterne indholdsleverandører.

Det gælder generelt, at eksterne indholdsleverandører har ophavsrettighederne til det materiale, de producerer. Udbudsportalen.dk har så at sige kun materialet til låns, og er forpligtiget til at fjerne det, hvis og når forfatterne kræver det.

Når materiale er lavet af eksterne indholdsleverandører, skal det tydeligt fremgå af hvem og hvornår, materialet er produceret. Udbudsportalen.dk kan anvende materialet der, hvor det vurderes, at det passer bedst ind uden at konsultere forfatterne yderligere. Materialet må dog ikke brydes op eller omskrives uden forfatterens forudgående viden herom.

For artikler af eksterne indholdsleverandører gælder særligt, at forfatterne selv er ansvarlige for, at indholdet er opdateret i forhold til gældende forhold. Efter anmodning fra forfatterne sørger udbudsportalen.dk for, at utidssvarende materiale er fjernet eller revideret inden for en uge. Artikler mv. må ikke have et kommercielt indhold – hverken ved at lovprise særlige produkter eller leverandører eller ved, at en debattør på baggrund af et indlæg tilbyder rådgivningsydelser mod honorar.