Lovkompasset

Værktøjet, Lovkompasset, hjælper dig med at afklare, hvilke udbudsregler der gælder ved udbud af en konkret opgave. Lovkompasset viser også om tjenesteydelser er fuldt udbudspligtige eller kan udbydes efter light-regimet.

Lovkompasset er opdateret i januar 2016 i henhold til udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Gå til Lovkompasset.

Metodebeskrivelse
Lovkompasset fungerer på den måde, at du bliver stillet en række spørgsmål, som du skal besvare. Der redegøres for spørgsmålene nedenfor.

Først vælges type af ordregiver. Årsagen er, at der gælder forskellige tærskelværdier afhængig af hvilken juridisk enhed – stat, region, kommune eller andet offentligretligt organ – der er udbyder.

Herefter vælges de ydelser, der er centrale for udbuddet og dermed styrende for udbuddets karakteristik. Udvælgelsen af ydelserne sker fra Kommissionens Forordning (EF) Nr. 213/2008, hvilket betyder, at der opnås ensartede beskrivelser af hvad udbyder ønsker tilbud på – og at alle valgte ydelser kan identificeres ved CPV-koden.

Efterfølgende værdifastsættes de valgte ydelser (enten som årligt estimerede udgift eller et estimerede engangsbeløb) og kontraktens varighed (uden option for forlængelse) angives.

Sidste skridt er, at en eventuel option på forlængelse af kontrakten angives og at eventuelle optioner for merkøb beskrives og værdisættes.

På baggrund af de foretagne indtastninger beregnes resultatet. Først udregnes værdien af de enkelte ydelser i den samlede kontraktperiode, og den mest værdifulde ydelse i den samlede kontraktperiode identificeres og bestemmes indenfor ydelseskategorierne: “Varer”, “Tjenesteydelser” eller “Bygge og anlæg”.

Ordregiver og kategorien for den mest værdifulde ydelse giver mulighed for at indkredse, hvilke tærskelværdier, der er gældende for udbuddet. På baggrund af en opgørelse af kontraktens samlede værdi (inklusiv eventuelle optioner for merkøb) er det nu muligt, at definere hvilke udbudsregler der gælder for udbuddet, hvor ydelserne overvejende er af typerne “Varer” eller “Bygge og anlæg”.

Hvis ydelserne for et udbud overvejende er tjenesteydelser, så identificeres og kategoriseres disse med henblik på at udlede om udbuddet hører under direktivets bilag XIV (light-regimet), hvilket har en effekt på hvilke tærskelværdier der gælder og det afledte regelsæt.

Vær opmærksom på, at Lovkompasset ikke kan identificere de ydelser, der er undtaget udbudsloven i henhold til udbudslovens §21. Det skyldes, at ydelserne i §21 ikke er knyttet til entydlige CPV-koder.