Klagenævnsloven

Loven om Klagenævn for Udbud - Klagenævnsloven - indeholder bestemmelser om Klagenævnet for Udbuds kompetencer og konsekvenser af ikke at overholde udbudsreglerne.

Nedenfor fremgår nogle af de væsentligste forhold i loven.

Klagenævnsloven vedrører alene kontrakter, som er over EU’s tærskelværdi og kontrakter under EU’s tærskler med en klar grænseoverskridende interesse.

Uden virkning
Grove overtrædelser af udbudsreglerne – fx ulovligt indgåede kontrakter – betyder i henhold til klagenævnsloven at kontrakten bliver erklæret for ”uden virkning”. En kontrakt er indgået ulovligt, hvis den er indgået i standstill-perioden eller i en anden periode, hvor en klage har opsættende virkning.

Også andre overtrædelser af udbudsreglerne kan føre til at kontrakten erklæres ”uden virkning”. Det drejer sig fx om situationer, hvor kontrakten er indgået uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Dvs. en ulovlig direkte tildeling af kontrakt uden afholdelse af udbud.

Hvis en kontrakt erklæres ”uden virkning” udsteder Klagenævnet et påbud om, at ordregiver skal ophæve kontrakten. Ophævelsen gælder fremtidige leverancer.

Undtaget fra ovenstående er kontrakter, der er indgået på baggrund af en indkøbscentrals rammeaftale. Disse kontrakter kan ikke erklæres for uden virkning, hvis Klagenævnet ikke inden tildelingen af kontrakten, har annulleret indkøbscentralens tildelingsbeslutning for rammeaftalen.

Loven indeholder yderligere tre situationer, hvor kontrakten kan opretholdes:

  1. Hvis det på baggrund af en undersøgelse kan konstateres, at det af hensyn til almenhedens interesser er nødvendigt at opretholde kontrakten.
  2. Hvis ordregiver finder, at direkte tildeling af kontrakten er tilladt iht. de fællesskabsretlige udbudsregler på baggrund af en offentliggjort bekendtgørelse i EU-tidende om det påtænkte indkøb og en efterfølgende standstill-periode på 10 dage
  3. Hvis ordregiver finder, at direkte tildeling af en kontrakt inden for en rammeaftale eller via et dynamisk indkøbssystem, er tilladt iht. de fællesskabsretlige udbudsregler på baggrund af  en kort redegørelse for relevante grunde for beslutningen, som ledsager underretningen om tildeling og en efterfølgende frivillig standstill-periode.

Alternative sanktioner
Erklæres en kontrakt ikke – eller kun delvis – for uden virkning, har Klagenævnet mulighed for at idømme en økonomisk sanktion, fx bøder. Bøderne pålægges på objektivt grundlag, dvs. uanset om ordregiver forsætligt eller uagtsomt har overtrådt udbudsreglerne.

Den vejledende beregningsmetode for sanktionerne er:

  • 5 pct. af kontraktsummen for de mest alvorlige overtrædelser af udbudsreglerne, fx situationer hvor der er sket ulovlig direkte tildeling.
  • 4 pct. for de lidt mindre alvorlige overtrædelser.
  • 3 pct. for de overtrædelser, hvor der alene er mulighed for, men ikke pligt til, at erklære kontrakten for uden virkning.

Procentsatserne kan fraviges i op- eller nedadgående retning alt efter, om der foreligger formildende eller skærpende omstændigheder. Sanktionen skal som hovedregel være minimum 25.000 kr. og maksimalt 10 mio. kr.

Den ordregiver, der helt eller delvist opretholder kontrakten, skal betale en bøde, der modsvarer den del af kontrakten, der opretholdes. Størrelsen af den økonomiske sanktion afhænger derfor af, hvilken overtrædelse der er begået, og hvor stor en del af kontrakten, der bliver opretholdt.

Her kan du læse om Klagenævnsloven

OBS! Vær opmærksom på at linket er med forbehold de ændringer der står i Udbudslovens §197.