Ydelsesbeskrivelserne – anvendelse i praksis

29. aug
MOLIO

Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup

Info & tilmelding

Du får overblikket over, hvad Ydelsesbeskrivelserne indeholder, hvad de reelt betyder og hvordan de anvendes – og herunder hvilke beslutninger om supplerende opgaver etc., der skal tages.

Du får en introduktion til den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18), som afløser YB Byggeri og Planlægning fra 2012.

Du får mulighed for dialog med 3 erfarne parter og undervisere, som har arbejdet med rådgiveraftaler i mange år:
Bygherren Finn Bloch, Programchef, Copenhagen Airports/Københavns Lufthavne
Rådgiveren Sektionsleder og Senior projektleder Christine Kalhauge, Cowi
Bygherrerådgiveren Mogens Høgsted, Vive Consult

Vi tager udgangspunkt i YBL18 og Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning (2013)

Vi sætter fokus på håndtering af de nye elementer i YBL18, og så går vi tæt på, hvordan du konkret bedst anvender ydelsesbeskrivelserne i dine aftaleforhold:
* Hvad er bygherrens rolle og ansvar ift. anvendelse af YB
* Hvad betyder entreprenørprojektering
* Hvordan gennemføres den nye fase: Udførelsesprojekt ?
* Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, som ikke i sig selv er nok som aftalegrundlag?
– hvilke er normalt aktuelle/nødvendige?
– hvilke opgavebeskrivelser bør konkretiseres?
– hvordan er afregningsformen for rådgivningen og YB
* Hvad er samspillet mellem YBL og de nye ABR18
– hvordan er aftaleformen ift YB, herunder rammeaftaler og optioner?
– IKT er nu med i ydelsesbeskrivelserne; hvad betyder det?

Der er endnu ikke mange erfaringer med anvendelsen af YBL18. Kurset er derfor også gennem dialog og eksempler 3 praktikeres holdninger til håndtering af de nye elementer i YBL18.

Målgruppe
Kursets målgrupper er alle, der anvender ydelsesbeskrivelserne, hvad enten det er som bygherrer, rådgivere eller totalentreprenører. Der er på kurset indlæg fra disse 3 målgrupper.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
“Meget relevant – og en god måde at få en bedre forståelse for ydelsesbeskrivelserne (overordnet)”
“Relevante emner, gode oplægsholdere og gode mængde deltager til plenumdiskussioner (fremfor gruppe diskussioner)”
“Undervisere og kursusdeltagere var alle engagerede og vidste meget. Så der var kvalificerede diskussioner – og også ny viden”
“Gruppearbejdet giver en god inddragelse af deltagerne”
“Emnet var godt. Ydelsesbeskrivelserne er helt centrale for, at vi som rådgivere kan definere vores ydelser”

Kursusleder og underviser
Kursusleder og underviser Mogens Høgsted, Vive Consult
Mogens Høgsted arbejder som selvstændig konsulent. Han har mere end 40 års erfaring som bygherrerådgiver for en lang række offentlige og private bygherrer.

Undervisere
Programchef Finn Bloch, Københavns Lufthavne A/S
Sektionsleder og Senior projektleder Christine Kalhauge, COWI

Baggrund
Ydelsesbeskrivelserne er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet og definerer roller og ydelsernes fordeling.
Ydelsen er ikke defineret blot ved at henvise til en ydelsesbeskrivelse, men kræver, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der ikke opstår tvivl om de enkelte del-ydelsers omfang og grænseflader mellem disse.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18), der netop har gennemgået en revision. YBL 2018 er en radikal ændring i forhold til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012.

Den indarbejder de ændringer, som følger af de nye ABR 18, BR18 og AB 18. Den tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring.
Som konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Den nye titel Byggeri og Landskab 2018 tydeliggør, at projektet naturligt indeholder landskabsarbejder.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

 

 

 

Rådgiveransvar i byggeriet
18.12.18 i Ballerup

https://molio.dk/kurser/kursuskategorier/handling/vis/produkter/produkt/raadgiveransvar-i-byggeriet/

Få styr på reglerne, de værste faldgruber, lær af de bedste sager – og spar dig for en masse bøvl og unødige udgifter.

Hvad lærer jeg?
Du får grundigt indblik i rådgiveransvar i byggeriet, herunder grundlæggende erstatningsret. Det hele er målrettet de gængse hovedsituationer, dvs. almindeligt projektansvar, tilsynsansvar, ansvar for udbudsfejl etc.

Du får også overblik over ansvarsforsikringssystemet – så du er bedre rustet til at tegne den rette forsikring ift dine behov.

Det hele krydres med cases, sager og rets- og voldgiftspraksis – suppleret med den erfarne eksperts gode råd om at undgå de gængse faldgruber.

Målet er at sikre sig bedst mod erstatningsansvar og have overblikket hele vejen fra projekteringen begynder.

Indhold
På kurset kommer vi ind på følgende temaer

1. Ansvarsgrundlag
– Projektering, udbud, tilsyn, økonomi
– I strid med god rådgiverskik?
– Bedømmelsestidspunkt?
– Hvad indgår i bedømmelsen?

2. Økonomisk tab
– Skulle udgiften være afholdt alligevel?/Forbedringer?
– Indirekte tab dækkes ikke?

3. Tilsynsansvar
– Subsidiær hæftelse som tilsyn?

4. Rådgivers ansvar for udbudsfejl

5. Ansvar for forsinkelser (projektering og/eller forsinkelser)

6. Kausalitet og adækvans
– Førte fejlen til tabet?
– Var tabet påregneligt?

7. Kravet må ikke være fortabt
– Fortabelse af erstatningskrav – reklamation, forældelse, passivitet. ABR ctr. Forældelsesloven

8. Ansvarsforsikring
– Løbende forsikring og projektforsikring
– Koordinering med rådgiveraftale, underrådgiveraftale og police
– Underrådgiverdækning

Faldgruber og muligheder
De vigtigste og hyppigste faldgruber – og hvordan du styrer uden om dem

Lærerige sager
Gennemgangen vil blive illustreret og gjort levende gennem præsentation af en lang række lærerige tvister, sager og afgørelser.

Vores kursister siger
“Underviseren var meget konkret og dygtig til at formidle”
“Jeg synes jeg fik en bred forståelse for hvor vigtigt (og kringlet) ansvar i byggebranchen er. Det var rigtig godt med eksempler i gennemgangen af emnerne.”
“Fint med masser af konkrete cases.”
“Eksemplerne – dialogen mellem underviser og holdet”
“Der var mange cases at binde teorien op på og at foredragsholderen havde stor erfaring og føling med virkeligheden.”
“Der blev draget konkrete situationer ind i undervisningen – det har en god effekt for forståelsen.”
“Emnet var meget relevant og deltagelsen fra kursisterne var god.”
“Aktuelle afgørelser i retssager.”
“Koncentreret og godt flow.”
“God underviser og formidler”
“Engageret underviser”

Målgruppe
Bygherrer, arkitekter, ingeniører, landinspektører, bygherrerådgivere samt andre tekniske rådgivere.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Partner, advokat Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Baggrund 
Byggeriet og byggeprocessen bliver til stadighed mere kompliceret. Det gælder også samspillet mellem byggeriets parter – og det øger fokus og vigtigheden af fastlæggelse af ansvar for fejl og mangler etc.

Molio forbeholder sig ret til ændringer