Udviklingsforløb: Strategisk indkøb og optimering af forbrug i hele organisationen

05. okt - 18. maj
KL og Prokura

KL

Info & tilmelding

KL udbyder i samarbejde med Prokura et udviklingsforløb om strategisk indkøb og optimering af forbrug i hele organisationen. Formålet med forløbet er at understøtte kommunerne i at udvikle og styrke deres praksis ift. indkøb i kerneforretningen med henblik på at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster. Udviklingsforløbet henvender sig således til kommuner, der gerne vil udvikle deres indkøbspraksis med henblik på at optimere deres forbrug.

Hvorfor arbejde med indkøb i kerneforretningen?
75 pct. af kommunernes indkøb udgøres af tjenesteydelser, herunder en lang række tjenesteydelseskøb knyttet direkte til opgaveløsningen på de store velfærdsområder. Det er derfor helt afgørende, at kommunerne er optagede af at sikre at der er en tæt sammenhæng mellem ydelse, pris og kvalitet, når der købes ydelser i kerneforretningen. Tjenesteydelserne omfatter fx køb af borgernære ydelser så som forløb for langtidsledige borgere, støttekontaktpersonordninger eller køb af pladser på bo- og opholdssteder. Når kommunerne retter fokus mod, hvad der kendetegner og driver deres forbrug på et fagområde og aktivt tager stilling til, hvad formålet med de konkrete køb er, og hvordan købet gennemføres, kan det medføre både økonomiske gevinster, kvalitetsmæssige løft af opgaveløsningen og bedre arbejdstilrettelæggelse.

Flere og flere kommuner retter fokus mod tilrettelæggelsen af de komplekse køb på bl.a. det specialiserede socialområde ligesom flere kommuner allerede har erfaring med at udbyde mere eller mindre komplekse tjenesteydelser. KL vil gerne understøtte denne udvikling, og indkøb i kerneforretningen er ligeledes ét ud af tre temaer i den nye fælleskommunale indkøbsstrategi.

Som led i implementeringen af den fælleskommunale indkøbsstrategi etablerer KL derfor et udviklingsforløb, der skal understøtte og modne kommunernes arbejde med at optimere deres forbrug samt sikre en tæt sammenhæng mellem ydelse, pris og kvalitet, når der købes ind i på fagområderne, fx det specialiserede socialområde. Udviklingsforløbet er målrettet både indkøbs- og økonomifunktionen og et relevant fagområde, fx det specialiserede socialområde, idet et tæt samarbejde mellem indkøbs- og økonomifunktionen og fagområdet er afgørende, når der skal arbejdes med udvikling af indkøb i kerneforretningen.

Jeres udbytte af udviklingsforløbet
Konkret får kommunen følgende ud af at indgå i udviklingsforløbet:

Indledende og opfølgende modenhedsanalyse, hvor kommunernes modenhed ift. at arbejde med optimering af forbrug afdækkes.
Fire moduler med undervisningsdage, netværk og hjemmeopgaver. Igennem alle fire moduler arbejdes der med et konkret indkøbsområde i egen organisation, med henblik på at høste kvalitative og økonomiske gevinster såvel som opnå læring, der kan anvendes fremadrettet.
Styrket kompetence- og vidensgrundlag ift., hvordan man kan arbejde med at optimere forbrug og arbejdsgange i en kommunal organisation
Viden om, hvilket fakta- og vidensgrundlag, der kan understøtte gode mål og strategier for de indkøb, der foretages på fagområderne
Materiale og konkrete værktøjer, der understøtter arbejdet i egen kommune.
Én-til-én sparring om udvikling af praksis ift. optimering af forbrug, hvor hver deltagerkommune får 10 timers sparring fra konsulenter med ekspertise inden for forbrugs- og kategoristyring.
Makkerordning, hvor deltagerkommunerne matches to-og-to med henblik på sparring og netværk.
Det faglige og metodiske afsæt for forløbet vil være tilgangen ‘kategoristyring’, som bl.a. Rudersdal Kommune har anvendt med stor succes.

Hvor og hvornår
Udviklingsforløbet strækker sig over fire undervisningsdage og afholdes på følgende datoer:

  • den 5. oktober 2020, kl. 10-16
  • den 2. november 2020, kl. 10-16
  • den 3. februar 2021, kl. 10-16
  • den 18. maj. 2021, kl. 10-16

Mellem hver undervisningsgang vil der være hjemmeopgaver, som skal bidrage til, at den viden, der opnås på undervisningsdagene, omsættes lokalt. Samtidig vil den enkelte kommune mellem hver undervisningsgang modtage konkret sparring fra konsulenter med ekspertise inden for kategoristyring og moderne strategisk indkøb. Undervisningsdagene afholdes i KL-huset på Weidekampsgade 10, 2300 København S. Bemærkning: Er der stor interesse for at deltage i udviklingsforløbet, vil vi etablere to hold – ét i øst og ét i vest – hvilket muligvis vil give anledning til ændring i lokation. Der tages derfor forbehold herfor.

Pris
Prisen for at deltage i forløbet er 30.900 kr. ekskl. moms . Tilmeldingen dækker deltagelse i undervisning for op til tre personer, forplejning, 10 timers sparring samt kursusmaterialer.

Frist for tilmelding
Tilmelding skal ske senest torsdag den 10. september 2020.
Tilmelding er bindende. En faktura vil blive fremsendt til jeres EAN efter tilmeldingsfristen.

OBS: Der er kun mulighed for at én person pr. kommune står for tilmeldingen og tilmelder de eventuel øvrige deltagere.

Har du spørgsmål til forløbet, kan du kontakte:

Anne Ley, mail: ANLE@kl.dk, tlf.: 3370 3264                    Maria Theil Thomsen, mail: MATT@kl.dk, tlf.:3370 3264