Udbudslov i praksis

14. nov
Molio

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, Ballerup

Info & tilmelding

Grundigt praksisorienteret indlæringskursus om udbudsloven! Du får serveret, hvad den byder på af nyt, hvad vi har lært af den i dens første år og hvad det betyder for dig i praksis – både som ordregiver og som tilbudsgiver.

Hvad lærer jeg?  Du får overblikket over den danske udbudslov med fokus på, det der kom af nyt, da vi fik den danske udbudslov 1/1-2016. Du får helt styr på de væsentligste centrale ændringer ift. vanlig udbudspraksis – og hvad vi har lært i det seneste år. Du rustes til at kunne gøre det rigtigt, når du sidder i den praktiske udbudssituation – så du undgår kedelige, dyre henvendelser fra Klagenævnet. – og du får det direkte fra en fra udbudslovsudvalget!

Indhold

A) Overblikket Det er ikke enkelt – der er meget nyt og det er vanskeligt stof. Vi giver dig overblikket

B) I dybden – med de væsentligste, centrale ændringer Vi gennemgår de væsentligste og mest centrale ændringer i udbudsloven ift. hidtidig udbudspraksis.  Vi sætter ændringerne ind i en praktisk sammenhæng gennem cases og eksempler – og tager os tid til at drøfte dem med dig og de øvrige deltagere.

Det er vanskeligt stof – og det er vigtigt stof, som du kan spare mange penge på at have fuldt styr på. Dels ved at håndtere udbuddene bedst muligt ift. de nye muligheder – og dels ved at gøre det hele juridisk rigtigt, så du undgår (dyre) henvendelser fra Klagenævnet.

Kurset baseres på dialog og indlæring. Du får konkret og direkte anvendelig viden om, hvordan du anvender den nye udbudslov optimalt og korrekt.

Målgruppe  Alle i bygge- og anlægssektoren med ansvar som ordregivende myndighed, tjenesteyder, entreprenør og lignende, der arbejder med eller under indflydelse af EUs udbudsdirektiver, herunder

– Regioner – Kommuner – Statsvirksomheder – Arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer – Entreprenørfirmaer – Servicesektoren – Leverandører – Jurister og revisorer

NB! Det forudsættes, at du har et vist kendskab til de eksisterende udbudsregler og de nye udbudsdirektiver.  Vær opmærksom på, at kurset ikke behandler forsyningsvirksomheder, da de ikke er omfattet af loven.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger “God og levende formidling af stoffet.” “Små stald tips og drøftelser med kollegaerne” “Fint med dialog mellem underviserne og deres til tider lidt forskellige meninger om relevante emner. Juridisk stof er udfordrende.” “God og levende formidling og dialog”  “Der blev afsat god tid til besvarelse af spørgsmål – og mulighed for kommentarer – hvilket også var godt, idet vi jo alle sidder med nogle erfaringer og tvivlsspørgsmål.”

Undervisere  Projektdirektør, cand. jur., ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri Advokat Carsten Lang-Jensen, Pind & Partnere Advokater Du får derfor en praksisorienteret og effektiv gennemgang af det spritnye lovforslag leveret af – og drøftet med – en stærk erfaren advokat, der har siddet med i udbudslovsudvalget og i den grad er med, hvor det sker, når det drejer sig om udbudsdirektiver på nationalt og internationalt plan.

Og du får det så sat endnu mere ind i praksis af anden advokat, der arbejder intenst med direktiverne i sin hverdag med kunder fra din dagligdag.

Baggrund  Udbudsdirektiver: EU’s udbudsdirektiv er vedtaget af EU’s Ministerråd. Forhandlingerne om det nye udbudsdirektiv blev afsluttet i juli 2013. Det blev siden hen behandlet i Europa Parlamentet d. 15. januar 2014 og blev så endeligt vedtaget af Ministerrådet d. 11. februar 2014 og offentliggjort i EU-Tidende d. 28. marts 2014.

De nye udbudsdirektiver har budt på forenklinger og færre regler – men der er i den grad fortsat tale om et meget omfattende, detaljeret og komplekst regelsæt.  Der åbnes for nye regler for udbudsprocedurer, lettere adgang til at anvende udbudsformerne “konkurrencepræget dialog” og “udbud med forhandling”, indførelsen af udbudsformen i”innovationspartnerskab”, brug af kortere tidsfrister, mulighed for at stille krav om miljømærker, mulighed for at bede om supplerende oplysninger, anvendelse af livscyklusomkostninger, anvendelse af egenerklæringer (EPSD), mulighed for at tage særligt hensyn til små og mellemstore virksomheder mv.

Udbudsloven: Næste skridt efter vedtagelsen af direktiverne var at få det indarbejdet i ny dansk udbudslov.

For at sikre den bedste udnyttelse af de nye muligheder, nedsatte regeringen et bredt sammensat udbudslovsudvalg, der skulle skabe forslag til en ny dansk udbudslov. Udbudslovsudvalget har arbejdet intenst med at udnytte mulighederne i direktiverne til at få den bedst mulige lov. Og der er virkelig meget nyt ift. direktiverne.

I udvalgets kommissorium stod, at: “Målet er, at sætte “det gode købmandsskab” i centrum, når det offentlige køber ind, således at ressourcerne bruges på at sikre det bedst mulige indkøb i stedet for på regelfortolkning og administrativt arbejde.”

Udvalget har derfor bl.a. haft fokus på, hvordan ordregivere og leverandører får de bedste muligheder for at udnytte de nye muligheder i direktivet.

Udbudslovsudvalget forslag til ny dansk udbudslov har ført til, at loven er fremsat 7. okt. 2015. Og loven blev vedtaget d. 19/11-2015 – og trådte i kraft 1/1-2016.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.