Markedsdialog og Udbud med forhandling

17. apr
Molio

Pfizer ApS; Lautrupvang 8, Ballerup

Info & tilmelding

– sådan anvender du mulighederne optimalt – få masser af erfaringer og vejledning. Og få det leveret af bl.a. Bygningsstyrelsen, som kommer med et væld af dugfriske tunge erfaringer.

Markedsdialog er bygherrens nye redskab til tale med markedet og derigennem at optimere udbudsmaterialet, så det favner markedet og reducerer markedets transaktionsomkostninger.

Et efterfølgende udbud med forhandling bidrager med at afstemme forventninger hos bygherre og tilbudsgiver til det kommende byggeri. Gennemførelse af udbud med forhandling kan bidrage til konkrete afklaringer af risici, der sædvanligvis medfører en reduktion i tilbudspriser.

Formål / udbytte  Den nye udbudslov åbner for anvendelsen af nye fleksible udbudsformer. Der er høstet en del erfaringer med anvendelsen af markedsdialog og udbud med forhandling, som du nu kan drage stor nytte af.

Du lærer: – hvornår du kan og bør bruge hvad – hvordan du gør det – og får det optimale ud af det som udbyder og tilbudsgiver – hvor faldgruberne er

Indhold  Overblik over reglerne  Kort overblik over de muligheder for fleksible udbudsformer, som udbudsloven indeholder.

Anvendelsen af markedsdialog og udbud med forhandling Baseret på konkrete, højaktuelle erfaringer med anvendelse af markedsdialog og udbud med forhandling, får du et solidt overblik over den samlede proces fra alle parters side. Du får gennemgået forløbet hele vejen gennem planlægning til tildeling, og får mulighed for at drøfte udfald og centrale problemstillinger mv.

Det betyder, at du bl.a. kommer gennem:

Markedsdialog – Hvad er formålet med markedsdialogen og forhandlingen i den konkrete sag? Hvordan kan den bidrage optimalt til, at rådgivere kan få input, sparring og forslag fra entreprenører i udbudsprocessen, så kommunikation bliver synkron i stedet for asynkron? – Hvordan sættes de overordnede rammer? – Hvordan kan markedsdialogen tilrettelægges og gennemføres, så den bedst afdækker, hvordan udbuddet gennemføres mest hensigtsmæssigt – ift. udbud med forhandling (og/eller konkurrencepræget dialog)?

Udbud og tilbud – udbud med forhandling – Hvornår bør de enkelte udbudsformer anvendes? Hvornår er det nyttigt at anvende udbud med forhandling? – Hvordan tilrettelægges udbudsprocessen? – Hvor mange tilbudsgivere? Hvordan udvælges virksomhederne til konkurrencen? Hvad kan gøres for at få et seriøst felt af tilbudsgivere? – Hvordan skrues udbudsmaterialet sammen?  – Hvordan sikres, at entreprenører – og evt. leverandører og producenter – bedst kommer i spil?

– Dialogen: Hvilken dialog er mulig under udarbejdelsen af tilbud? Hvordan køres møderne? Hvem må vide hvad – og hvornår? Hvordan drager udbyder mest mulig nytte af alle de oplysninger der gives? Hvordan kan udbudsmaterialet ændres løbende på baggrund heraf?

Evaluering og tildeling ifm. udbud med forhandling – Hvordan evalueres tilbuddene både de foreløbige og de endelige? – Hvordan foregår tildelingen af opgaven? Der vil være fokus på alle involverede parter, og hvordan de hver især og samlet får det optimale ud af de nye udbudsformer.

Undervisningsform Et effektivt mix mellem oplæg, cases og drøftelser.

Målgruppe  Alle i bygge- og anlægssektoren med ansvar som ordregivende myndighed, tjenesteyder og lignende, der arbejder med eller under indflydelse af EU s udbudsdirektiver, herunder  – Regioner – Kommuner – Statsvirksomheder – Forsyningsvirksomheder – Entreprenører – Arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer – Servicesektoren – Leverandører – Jurister og revisorer

NB!: Det forudsættes, at du har et vist kendskab til de eksisterende udbudsregler og udbudsloven.

Rabat Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere Enhedschef Bo Kobber Petersen, Bygningsstyrelsen Advokat og ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri – har repræsenteret Dansk Byggeri i Udbudslovsudvalget Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management (ordstyrer) Rådgiver fra konkret case Entreprenør fra konkret case Jurister fra Bygningsstyrelsen Projektleder fra Bygningsstyrelsen

Baggrund  Med udbudsloven er skabt større fleksibilitet i valget af udbudsform og større frihed ved tilrettelæggelsen af den valgte udbudsform for byggerier omfattet af EU s regler.

Der er dermed lagt op til nye samspilsformer i byggeprocessen i det vigtige spørgsmål om samarbejdet mellem bygherre og virksomheder ved udbud.

Loven sætter fokus på formerne: udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovations-partnerskaber.

Bygningsstyrelsen har indhøstet en del erfaringer med markedsdialog og med udbud med forhandling – hvorfor dette er i fokus på kurset.

Konkurrencepræget dialog er kun anvendt i meget begrænset omfang. Molio forbeholder sig ret til ændringer.