Formål

Udbud kan sikre mere effektivitet og udvikling i den offentlige sektor. Udbudsportalen samler og deler viden og erfaringer til inspiration for alle deltagere i processen.

Den offentlige sektor bliver til stadighed udfordret af borgerne, der efterspørger mere og bedre offentlig service. Men de økonomiske muligheder for at opfylde behovene vokser slet ikke i samme takt. Det betyder kort sagt, at den enkelte driftsopgave skal løses billigere end før.

Udbud af kommunens driftsopgaver er en måde at få enderne til at mødes på. Under de rette omstændigheder kan udbud sikre, at opgaven løses bedst og billigst – uanset om den bliver lagt i hænderne på en privat leverandør eller fastholdes i det offentlige.

Stadig nødvendigt at udvikle markedet
Offentlig-privat samspil er i dag en etableret samarbejdsform på flere kommunale opgaveområder. Specielt inden for bygge- og anlægsområdet samt på det kommunalt tekniske område har kommunerne gennem flere år udbudt opgaver, og har herigennem opbygget værdifulde erfaringer bl.a. i forhold til samarbejdet med eksterne leverandører. En erfaring, som kommunen kan benytte sig af, når kommunernes velfærdsopgaver i stigende grad konkurrenceudsættes. Så set under ét, er markedet for velfærdsydelser stadig i sin vorden.

Selve udbudsprocessen er uden tvivl en af forklaringerne på, at nogle kommuner vælger udbud fra.  Processen stiller en række formelle krav til begge parter, som det kræver en vis kompetence at håndtere. Der er derfor et stærkt behov for at få styrket viden og kompetence på begge sider af udbudsbordet. Herunder at få spredt de mange gode erfaringer, der findes rundt omkring i landet.

Fire konkrete målsætninger
Udbudsportalen.dk skal bidrage til at udvide og udvikle markedet for offentlige serviceopgaver. Det skal ske ved at:

  • Styrke kompetencen omkring brugen af udbud
  • Give hurtig og let adgang til viden om udbud
  • Give mulighed for at dele viden, erfaringer og ideer om udbud
  • Give inspiration til at udvikle udbuddet i nye retninger, der svarer bedre til udbydernes og leverandørernes behov