ESPD

ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument – er en standardformular, der skal anvendes ved udbud efter udbudslovens afsnit II og forsyningsvirksomhedsdirektivet og naturligvis frivilligt kan anvendes ved udbud under ligthregimet og udbud under EU’s tærskelværdi, hvis ordregiver finder det relevant.

ESPD’et relaterer sig til udelukkelsen, egnethedsvurderingen og udvælgelsen.
Som et led i udarbejdelse af udbudsmaterialet udfylder ordregiver et ESPD med de relevante kriterier i forhold til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Ansøger/tilbudsgiver noterer efterfølgende i selvsamme ESPD om de forskellige kriterier er opfyldt. ESPD’et fungerer herefter som en del af ansøgningen/tilbuddet. Hvis en ansøger eller tilbudsgiver baserer sin økonomiske og/eller sin faglige formåen på en anden virksomhed skal der udfyldes en ESPD for denne virksomhed også.

Det udfyldte ESPD tæller ikke som endeligt bevis for opfyldelse af kriterierne. Det er blot en selverklæring fra ansøger/tilbudsgiver. Så når udbuddet er afsluttet, skal vinderen indsende egentlig dokumentation.  I særlige tilfælde – hvis afvikling af proceduren nødvendiggør det – kan ordregiver kræve den endelige dokumentation tidligere og dermed af flere end den vindende tilbudsgiver.

Det udfyldte ESPD tæller imidlertid som et foreløbigt bevis, hvorfor ordregiver ikke kan afvise ansøgeren/tilbudsgiveren med mindre formularen er udfyldt forkert eller at ansøger/tilbudsgiver erklærer ikke at kunne opfylde kriterierne. Når ordregiver pålægges at acceptere et foreløbigt bevis i form af en selverklæring skal det ses i sammenhæng med et ønske om at begrænse transaktionsomkostningerne. Det er derfor også muligt at genbruge et ESPD fra udbud til udbud – både for ordregivere og ansøgere/tilbudsgivere.

ESPD’et – standardformularen – er udarbejdet af kommissionen og findes her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ordregivere, der skal oprette et ESPD og til virksomheder, der skal ansøge om prækvalifikation eller byde på en opgave og dermed udfylde et ESPD, som du finder her

Vejledningen gennemgår også reglerne for dokumentation afgivet i ESPD’et og indeholder en manual til databasen e-Certis.