Direktiv om koncessionskontrakter

Direktivet om koncessionskontrakter [2014/23/EU] fastlægger kriterier for udvælgelse og tildeling af koncessionskontrakter mv. Koncessionskontrakter er ikke underlagt procedureregler.

En koncessionskontrakt er en kontrakt, hvorom det dels gælder, at vederlaget for overdragelse af et bygge- og anlægsarbejde eller en tjenesteydelse enten består i en ret til at anvende byggeriet eller udnytte tjenesteydelsen, eller ved denne ret sammen med en betaling. Dels er driftsrisikoen overdraget til koncessionsmodtageren sammen med overdragelsen af opgaveudførelsen.

Kriterierne for udvælgelse og tildeling af koncessionskontrakter er stort set sammenfaldende med bestemmelserne i det klassiske udbudsdirektiv. Direktivet giver således adgang til at prøve egnetheden inden for f.eks. teknisk, faglig formåen og opstille kriterier for økonomisk garanti. Og i tildelingen kan der enten fokuseres på pris alene, eller sætte fokus på flere kriterier såsom pris og kvalitet.

Grundet kompleksiteten i koncessionskontrakter fastsætter direktivet ingen udbudsprocedurer. Den ordregivende myndighed kan frit, under iagttagelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne mv., fastsætte rammen for, hvordan kontrakten tildeles.

Dato
Titel
Format