CPV-koder

CPV-koder skal angives ved EU-udbud. Du kan her læse nærmere om, hvad koderne betyder, og hvordan du finder de koder, der passer til din udbudte opgave.

CPV står for Common Procurement Vocabulary og er et fælles referencesystem for udbudte opgaver i EU. Der er en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse og bygge- og anlægsopgave. Koderne bruges dels af ordregivende myndigheder i udbudsbekendtgørelsen, dels af virksomheder som ønsker at søge på udbud inden for deres forretningsområde.

Ved EU-udbud skal ordregiver i udbudsbekendtgørelsen angive en eller flere CPV-kode(r), der passer på den udbudte opgave. Angives der flere koder, vil den først angivne kode blive anvendt som overskrift til udbudsbekendtgørelsen.

Mange leverandører benytter CPV-koder til at finde offentlige opgaver. Det er derfor vigtigt, at myndigheden gør en indsats for at finde CPV-koder, der er dækkende for den udbudte opgave .

Det vil ofte være en god idé, at anvende flere koder til at beskrive ydelsen, da der så er større chance for, at leverandørerne finder opgaven. For mange ydelser kan det imidlertid være vanskeligt at finde en kode, der er præcis og dækkende. Det anbefales derfor, at vælge en eller flere koder, der er bredt dækkende for ydelsen dvs. står langt oppe i hierarkiet, og indeholder mange nul’er (jo flere nul’er koden indeholder, jo mere generel er den). En meget specifik kode kan medføre, at leverandøren ikke bliver opmærksom på den udbudte opgave.

CPV-glossaret findes på alle EU’s officielle sprog. Ved at henvise til en kode i stedet for et ord sikres en ensartet forståelse for den udbudte opgave. Virksomheder har desuden mulighed for at finde udbudsbekendtgørelser i TED-databasen ved at søge på CPV-koder. Det kan gøre det lettere for virksomheder at finde de udbud, det passer til netop deres forretningsområde.

Hvordan er CPV-koderne inddelt?
CPV-forordningen består af et primær glossar, som beskriver kontraktens genstand, og et supplerende glossar, der kan anvendes, hvis en yderligere beskrivelse af genstanden er nødvendig.

Det primære glossar
CPV-koderne i det primære glossar består af en nicifret kode, og er inddelt i en række afdelinger, grupper, klasser og kategorier. Jo længere man bevæger sig fra afdelingsniveau ned til kategoriniveau, des mere detaljeret bliver beskrivelsen.

Eksempel:
CPV-kode på afdelingsniveau 33000000-0 “Medicinsk udstyr” er  meget generel, mens CPV-kode på kategoriniveau 33111610-0 “MR-skannere” er meget specifik.

Som nævnt tidligere anbefales det som udgangspunkt. at vælge en generel kode for ydelsen, da det kan gøre det lettere for leverandører at spore den udbudte opgave.

Det supplerende glosar
Det supplerende glosar omfatter to bogstaver og to cifre.

Eksempel:
Ved indkøb af personbiler vælges den primære koden 34110000-1 “Personbiler”, samt den supplerende kode MB02 “Højrestyret”.

Hvordan kan jeg finde CPV-koderne?
CPV-koderne er listet i Kommissionens forordning nr. 213/2008. Forordningen indeholder ca. 10.000 koder. Hent forordningen nedenfor.

EU-Kommissionen har udarbejdet en vejledning til brug af CPV-koder. Find vejledningen her.

Udbudsportalen har desuden udviklet et værktøj kaldet CPV-automaten, der kan bruges til at finde den rigtige CPV-kode til din udbudte opgave.

Klik her for CPV-Automaten

Dato
Titel
Format
27-04-2016
pdf