CPV-automaten

Værktøjet, CPV-automaten, hjælper dig med at finde den rette CPV-kode, når du skal udbyde en vare, tjenesteydelser eller en bygge- og anlægsopgave. Værktøjet skelner også mellem bilag IIA og bilag 2B-ydelser.

Den 1. januar trådte en ny udbudslov i kraft. CPV-automaten er derfor under opdatering.

Gå til CPV-automaten. 

Metodebeskrivelse
CPV-automaten giver mulighed for dels at søge på fritekst, dels at blandre i forordningen, hvor CPV-koderne er angivet.

Der gøres opmærksom på, at kategori 27 er en opsamlingskategori for alle de tjenesteydelser, der ikke falder under nogle af de øvrige kategorier i Udbudsdirektivets bilag 2a og 2b.
I forlængelse heraf tages der forbehold for CPV-automatens kategorisering af kat. 27, og det anbefales, at udbyder undersøger nærmere, om opgaven skal kategoriseres anderledes, særligt hvis de søgte ydelser befinder sig i bilag IIB, kategori 27.

CPV
CPV står for Common Procurement Vocabulary, og er et fælles referencesystem for udbudte opgaver i EU. Systemet betyder, at der er en kode for hver type af vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsopgave.

I forbindelse med EU-udbud skal den ordregivende myndighed anføre den eller de CPV-koder, der passer på den udbudte opgave. CPV bruges desuden af virksomheder, som ønsker at søge på udbud inden for deres forretningsområde.