Annullation

Der er ikke kontraheringspligt i Danmark. Udbyder er således ikke forpligtet til at antage et af de indkomne tilbud i forbindelse med et udbud, men kan vælge at afslutte udbudsrunden med en annullation – dog ikke hvis årsagen strider med de grundlæggende principper.

Udbyder har forholdsvis vid adgang til at annullere et udbud. Annullationen må blot ikke være i strid med principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og ikke-diskrimination. Det betyder, sat på spidsen, at der ikke engang behøver at være en saglig grund – annullationen må bare heller ikke ligefrem have et usagligt formål. Dette betyder, at annullationen eksempelvis ikke må bygge på et ønske om at indgå kontrakt med en anden tilbudsgiver end den, der står til at vinde, eller begrundes med, at der kun er kommet tilbud fra udenlandske tilbudsgivere eller have til hensigt at afbøde en klage til Klagenævnet for Udbud. Om en annullation af et udbud er lovlig er altid en konkret vurdering.

Eet er imidlertid hvad udbyder har hjemmel til, noget andet er, hvad der er god skik. Og af hensyn til tilbudsgiverne, som har brugt ressourcer på at udarbejde tilbud, bør et udbud som udgangspunkt kun annulleres, hvis der er en saglig grund til at gøre det.

Af saglige begrundelser kan nævnes, at:

  • Der har været fejl i udbudsproceduren
  • Udbyder på grund af bevillingsmæssige forhold ikke kan indgå kontrakt
  • Udbyder bliver opmærksom på, at den udbudte løsning ikke er den mest hensigtsmæssige
  • Ingen af tilbuddene er konditionsmæssige
  • Udbuddet ikke har medført en tilstrækkelig konkurrence
  • Udbyder vurderer at opgaven bedst varetages in-house

Annullation af et udbud er ikke kun et ret. Såfremt udbuddet indeholder væsentlige fejl eller mangler kan udbyder være forpligtet til at annullere det.

Når et udbud annulleres skal alle tilbudsgivere såvel som eventuelle ansøgere (til prækvalifikation) hurtigst muligt orienteres om beslutningen og begrundelsen for annullationen. Herudover skal annullationen offentliggøres i EU-tidende. Der skal anvendes samme bekendtgørelse som ved indgåelse af kontrakt, idet oplysninger vedrører afslutningen af proceduren.

Efter annullationen kan udbyder vælge at igangsætte et nyt udbud. Udbyder er ikke bundet af det gamle udbudsmateriale, herunder den procedure, der var valgt, men med fokus på transaktionsomkostningerne bør der ikke foretages ændringer med mindre de er nødvendige eller hensigtsmæssige.