ABService

ABService er tænkt som en pendant på serviceområdet til AB92, der er en standardkontrakt på bygge- og anlægsområdet.


Introduktion

Det daværende Erhvervsministerium nedsatte i efteråret 1998 et udvalg, der fik til opgave at udarbejde et sæt Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService). Resultatet er en standardkontrakt for levering af serviceydelser.

Baggrunden herfor var, at undersøgelser har vist, at der kan være problemer forbundet med udformning, fortolkning og opfølgning af kontrakter ved udlicitering. Erhvervsministeriet har ønsket at imødegå problemer og misforståelser omkring aftalen for dermed samtidig at understøtte, at det offentlige konkurrenceudsætter deres opgaver med henblik på en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer.

I udvalgsarbejdet deltog repræsentanter for ordregiver på det offentlige område, herunder KL, leverandører samt faglige organisationer. Udvalgsarbejdet er nu afsluttet. KL har i udvalgsarbejdet løbende søgt at varetage kommunernes interesser med henblik på at opnå en så klar, præcis og afbalanceret ABService som muligt.

Nu bliver det lettere
ABService skal søge at imødegå de problemer, der kan være forbundet med udformning, fortolkning og opfølgning af kontrakter i forbindelse med udbud og udlicitering på det offentlige område. Formålet med ABService har således været at etablere et neutralt, klart og afbalanceret aftalegrundlag, som kan fungere som et praktisk stykke værktøj i forbindelse med udbud af  drifts-/serviceopgaver.

ABService henvender sig både til dem, der har erfaring med at skrive kontrakter, og til dem der står over for at skulle skrive deres første kontrakt.

Retligt set
ABService er et såkaldt ”agreed dokument”, dvs. et aftaledokument som i dette tilfælde er tiltrådt af repræsentanter for offentlige ordregivere, leverandører og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Dokumentet er til frivilligt brug og finder kun anvendelse, såfremt ordregiver og leverandør i det konkrete tilfælde vælger at tiltræde ABService og anvende denne som aftalegrundlag mellem parterne.

Anvendelsesområde
Anvendelsesområdet for ABService er køb/levering af komplekse serviceydelser/driftsopgaver. Der vil – i modsætning til varekøb – typisk være tale om et længerevarende, løbende samarbejde mellem ordregiver, leverandør og brugere.

ABService kan anvendes bredt og er ikke rettet mod specifikke brancher eller områder. Kontrakten kan således i princippet anvendes ved alle indkøb af tjenesteydelser, fx rengøring, hjemmehjælp, tekniske serviceydelser mv.

Hovedlinjerne
ABService indeholder alle centrale elementer som bør reguleres – eller i hvert fald overvejes reguleret – i størstedelen af de kontrakter, der udarbejdes inden for udbud af serviceopgaver.

ABService vedrører imidlertid alene de generelle kontraktbestemmelser om ordregiverens og leverandørens overordnede pligter og rettigheder i og efter kontraktperioden.

ABService regulerer derimod ikke ydelsens specifikke indhold, pris eller kontraktens løbetid, der sammen med andre lignende forhold må fastlægges i den individuelle aftale mellem parterne.

Virkeligheden i kommunerne
ABService kan ikke stå alene, men skal holdes op mod de krav og ønsker, der stilles i forhold til det konkrete udbud i kommunen. Kommunen bør således altid tage stilling til, om der er bestemmelser i ABService, der skal udgå eller have et andet indhold. I disse tilfælde skal dette klart fremgå af aftalegrundlaget mellem ordregiver og leverandør.

Det er KL’s opfattelse, at ABService vil være til stor nytte i kommunerne – som inspiration eller som egentligt kontraktgrundlag. ABService kombineret med kommunens egen kontraktstrategi i forhold til de enkelte udbud giver ordregiver et stykke værktøj, som er juridisk holdbart, og som kan danne grundlag for et godt samarbejde mellem ordregiver og leverandør. Det kan oplyses, at KL har stor ekspertice og erfaring i at yde kommunerne bistand i udarbejdelse af kontrakter ved udbud.

Dato
Titel
Format
27-09-2016
pdf