Overholdes det lovpligtige producentansvar?

Miljøstyrelsen og DPA-System har netop igangsat en informationskampagne rettet mod offentlige indkøbere.
Nedenfor fremgår deres informationsbrev og tilhørende folder.

Til den ansvarlige for offentlige indkøb
Denne informationsbrochure fremsendes på baggrund af en udbudssag i en stor statslig virksomhed, hvor den vindende leverandør af belysningsudstyr viste sig ikke at opfylde sit producentansvar. Den statslige kontraktudbyder blev en del af en ulovlig handling, som blev omtalt i pressen. DPA-System informerer hermed om, hvordan statslige, regionale og kommunale udbydere af offentlige leverancer kan sikre sig, at tilbudsgiverne overholder producentansvaret.

For at sikre, at elektriske og elektroniske produkter og batterier bliver produceret, samt indsamlet og håndteret miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, er der i alle EU-lande indført producentansvar for denne type produkter.

Det betyder, at du som indkøbsansvarlig eller som rådgiver ved offentlige udbud- og indkøbskontrakter skal sikre, at leverandører af udstyr, der virker ved strøm, herunder batterier, overholder producentansvarslovgivningen. DPA-System er den organisation, som administrerer lovgivningen på vegne af Miljøstyrelsen.

Forbudt at sælge uden registrering og mærkning
Alle producenter og importører af elektrisk udstyr og/eller batterier skal være registreret og godkendt i det danske producentansvarsregister for lovligt at kunne afsætte produkter på det danske marked. Desuden skal producenterne sørge for, at deres produkter er mærket med et piktogram med en overkrydset skraldespand, som betyder, at produktet ikke må smides ud med det almindelige affald, når det er udtjent.

Undgå at gøre noget ulovligt og strafbart
Det er strafbart, for omfattede producenter og importører at undlade at registrere sig, ligesom det er både ulovligt og strafbart for jer som offentlig instans, at aftage produkter fra virksomheder, som ikke overholder producentansvaret.

DPA-Systems 4 gode råd

  • Foretag søgning på www.dpa-system.dk for at se, hvorvidt en potentiel leverandør er godkendt.
  • Undersøg om mærket med den overkrydsede skraldespand findes på de fysiske produkter.
  • Oplys om krav til lovgivningen om producentansvar allerede ved udbud og ved indkøb af elektriske produkter og batterier.
  • Læs videre i brochuren og på www.dpa-system.dk for at sikre jer, at jeres leverandører overholder miljølovgivningen.

Informationsbrochure:
DPA folder producentansvar v4

Følgebrev informationskampagne-offentlige indkøb