KL’s IKU-værktøj opdateret med 2016-tal

Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) for 2016.

De offentliggjorte IKU-tal viser, at indikatoren for 2016 er 26,9 pct. I 2015 var kommunernes IKU på 26,5 pct. Kommunernes samlede IKU er således vokset med 0,4 procentpoint fra 2015 til 2016.

Med KL’s IKU-værktøj kan kommuner analysere konkurrenceudsættelsesgraden på de enkelte fagområder, samt sammenligne sig med udvalgte kommuner og et landsgennemsnit henover årerne.

Revision af IKU-indikatoren
Definitionen af IKU er revideret gældende fra regnskabsår 2016. IKU-tal fra før 2016 er ligeledes opdateret i KL’s IKU-værktøj efter Økonomi- og indenrigsministeriets seneste justeringer.

Justeringerne medfører ikke væsentlige bevægelser for kommunernes samlede IKU, men mindre justeringer i enkeltkommuners IKU-niveau i forhold den hidtidige opgørelsesmetode fra 2015 og tidligere.

Der er tale om nedenstående justeringer, som træder i kraft med opgørelse af IKU-tallene for 2016:

 • IKU’en på hovedkonto 5 revideres, således der fremover tages højde for køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde (hovedfunktion 5.28 og 5.38).
 • Kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark udgår af indikatorens nævner.
 • Teknisk ændring i forhold til kontering af befordring af skolebørn, som tager afsæt i en rent teknisk ændring i kontoplanen.
 • Administration af løn- og barselspuljer medregnes fremadrettet i indikatoren, da disse lønmidler kan konkurrenceudsættes.
 • Kommunernes udgifter til sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge udgår af indikatorens tæller og nævner, idet det ikke lovgivningsmæssigt er muligt at udbyde driften af disse til private.
 • Definitionen opdateres endvidere, når momspositivlisten generelt opdateres.

Udbudsfakta.dk
Værktøjet ”Udbudsfakta – find potentialerne” giver kommunerne mulighed for at analysere og finde inspiration til relevante udbudsområder. Værktøjet er udarbejdet af KL’s Udbudsportalen

Værktøjet indeholder både erfaringsartikler, vejledninger til udbud samt relevante nøgletal. Læs mere på http://www.udbudsfakta.dk/

Fakta om IKU

 • Konkurrenceudsættelse måles gennem Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU).
 • Indikatoren opgøres årligt på baggrund af kommunernes regnskabstal – suppleret med kommunernes oplysninger om egne vundne udbud. Oplysninger om egne vundne udbud indberettes årligt til Økonomi- og indenrigsministeriet i forbindelse med de særlige regnskabsindberetninger.
 • IKU er en brøk, der angiver værdien af de opgaver, kommunerne i det enkelte år lader private løse, sat i forhold til værdien af de kommunale opgaver, som private i teorien kunne løse, dvs. de såkaldte udbudsegnede opgaver.
 • I regnestykket er undtaget de opgaver, som er myndighedsopgaver eller på anden vis er opgaver, som for nærværende ikke kan konkurrenceudsættes.
 • www.noegletal.dk findes definitioner og opgørelser af både IKU og PLI (Privat Leverandør Indikatoren)

Henvendelse om Udbudsfakta.dk kan ske til Trine Kronbøl, Udbudsportalen på trk@kl.dk / 33 70 35 91. Henvendelse om IKU kan ske til Susanne Nørlund Munk på snm@kl.dk / 33 70 37 40.

KL’s IKU-Værktøj 2016 opdateret 24. maj 2017