Udbud af plejecentre som OPP

Udbud af plejecentre som OPP giver nye perspektiver for offentlig-privat samarbejde af Torsten Schmidt-Jensen, PwC

Introduktion

I Kolding og Holbæk Kommuner er der gennemført udbud af plejecentre som OPP. PwC var rådgiver for Holbæk og Kolding Kommuner i forbindelse med gennemførelse af de to udbud – disse erfaringer ligger til grund for nærværende artikel.

Udbuddene i Holbæk og Kolding Kommuner omfattede design og opførelse af de nye plejecentre samt en række forskelligartede driftsopgaver, inklusive levering af pleje- og omsorgsopgaver. Et udbud af plejecentre som OPP er muligt og kan på en række områder give nye muligheder – men det er samtidig en forholdsvis kompliceret affære grundet rammevilkårene i form af lov om social service, lov om almene boliger, sundhedsloven mv.

Nogle af de muligheder, der var drivende for igangsætning af udbudsprocesserne i Holbæk og Kolding Kommuner er oplistet nedenfor:

 • At sikre bedre sammenhæng mellem anlæg og drift med henblik på at sænke beboernes huslejebetalinger
 • At OPP-leverandøren får mulighed for selv at finansiere øgede investeringer i byggeriet, vel-færdsteknologiske hjælpemidler mv., såfremt det totaløkonomisk set kan betale sig
 • At sikre læring, videndeling og fortsat udvikling af opgaveløsning gennem etableringen af et udviklingssamarbejde
 • At øge budgetsikkerheden i kommunerne
 • At give borgerne muligheden for adgang til et plejecenter med en alternativ plejeprofil.

I nedenstående erfaringsartikel fremhæves nogle af erfaringerne fra de tidligere gennemførte udbud set i relation til finansierings- og ejerskabsmodeller, kontraktens omfang, afregningsmodeller samt planlægning af udbudsprocessen.

Overvejelser vedrørende finansierings- og ejerskabsmodeller

Der findes i Danmark en lang række forskellige modeller for opførelse, drift og finansiering af nye plejecentre. Ud over plejeboliger – etableret som friplejeboliger – har de alle det til fælles, at de er etableret inden for almenboliglovgivningen. Almenboliglovgivningen giver en række fordele – herunder mulighed for ydelsesstøtte til de lån, der optages af plejeboligafdelingerne. Såfremt der vælges en OPP-model, hvor den givne kommune i almenboligmæssig forstand er bygherre, kan KommuneKredit tilvejebringe finansiering.

I Kolding Kommune blev der i forbindelse med forberedelsen af udbuddet af det nye plejecenter i Vonsild gennemført en række indledende beregninger af beboernes fremtidige husleje ved forskellige finansieringsmodeller. Konklusionen herfra var, at det bedst kunne betale sig at realisere det nye plejecenter inden for rammerne af almenboliglovgivningen.

Nedenstående skema sammenfatter den af Holbæk Kommune valgte ejerskabs- og finansieringsmodel for etableringen af et nyt plejecenter som OPP. Som det fremgår tilvejebringes finansieringen til bolig- og servicearealer samt det nye dagcenter på traditionel vis.

OPP-model for plejecenter i Holbæk Kommune
Bygherre Holbæk Kommune
Ejerskab til plejeboliger Holbæk Kommune
Ejerskab til servicearealer (inkl. dagcenter) Holbæk Kommune
Finansiering af plejeboliger

Kommunal grundkapital (10 %)

 

Lån gennem KommuneKredit, hvortil staten yder ydelsesstøtte (88 %)

 

Beboerindskud (2 %)

Finansiering af serviceareal Statsligt tilskud samt kommunale anlægsmidler
Finansiering af dagcenter Kommunale anlægsmidler
Ansvar for design, opførelse, administration samt levering af pleje- og omsorgsydelser OPP-leverandør

Kontraktens omfang
Ved et udbud som OPP foretages et samlet udbud, omfattende design og opførelse af det nye plejecenter, bygningsdrift, administration samt levering af de fremtidige pleje- og omsorgsopgaver. Med henblik på at sikre muligheden for en totaløkonomisk optimering vil aftaleperioden oftest være 10-20 år.

I forbindelse med forberedelsen af udbuddet har der i både Kolding og Holbæk Kommuner indledningsvist været gennemført en afklaringsproces i forhold til omfanget af bygge- og driftsopgaver. Ved gennemførelsen af afklaringsprocessen vil det i særligt grad være relevant at overveje, hvordan det fremtidige samspil mellem OPP-leverandøren og den pågældende kommune mest hensigtsmæssig indrettes. Samspillet vedrører dels den løbende videndeling, men ligeledes snitflader i forhold til levering af mere specialiserede ydelser, madservice, nattevagt, genoptræning mv.

Nedenstående skema sammenfatter nogle af de delydelser, der kan inkluderes i en OPP-kontrakt:

Delopgaver Beskrivelse
Pleje og omsorg Levering af personpleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 samt hjemmesygepleje efter sundhedsloven.
Madservice Levering af madservice efter servicelovens § 83.
Tilkøbsydelser Levering af servicepakker og tilkøbsydelser (muligt tilvalg for beboeren).
Bygningsdrift og vedligehold Foreståelse af bygningsdrift og vedligehold af bolig- og servicearealer.
Administration Administration (herunder udarbejdelse af lejeaftaler, opkrævninger mv.) af plejecenteret.
Udviklingssamarbejde Deltagelse i udviklingssamarbejde sammen med den pågældende kommune.
Dagcenter Drift af dagcenter, såfremt dette påtænkes etableret i tilknytning til plejecentret.
Hjemmepleje Levering af hjemmepleje i nært tilknyttet distrikt (selvstændig option).
Plejeboliger og servicearealer Design, projektering og opførelse af plejeboliger i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger med tilhørende servicearealer.

Afregningsmodeller
I forhold til afregning af OPP-leverandøren modtager OPP-leverandøren en række betalinger i anlægs- og driftsfasen, som modsvarer leveringen af de udbudte ydelser. I anlægsfasen vil dette modsvare de samlede aftalte opførelsesomkostninger, mens det i driftsfasen vil modsvare de aftalte betalinger for levering af henholdsvis:

 • Pleje- og omsorgsydelser
 • Administration
 • Bygningsdrift og vedligehold
 • Eventuel drift af dagcenter.

Der vil i OPP-kontrakten oftest være mulighed for at underlægge OPP-leverandøren de samme effektiviseringskrav, som gælder øvrige kommunale plejecentre ligesom afregningsmodellen kan tilpasses eksisterende afregningsmodeller, såfremt dette ønskes. I Holbæk Kommune gav OPP-udbuddet anledning til nytænkning af den fremtidige afregningsmodel. Holbæk Kommune valgte således en afregningsmodel, der var baseret på en kombination af en dagstakst pr. beboer (uafhængigt af plejetyngden) samt en årlig og performanceafhængig bonus (baseret på seks udvalgte parametre).

Planlægning af udbudsprocessen
I både Holbæk og Kolding Kommuner blev der før udbuddets igangsættelse gennemført en indledende afklaringsproces, hvor potentielle tilbudsgivere og leverandører blev inviteret til en drøftelse. Disse drøftelser gav gode input til udformningen og omfanget af den fremtidige kontrakt. I begge kommuner blev udbuddet gennemført ved brug af den konkurrenceprægede dialog som udbudsprocedure.

Dialogmøderne, der blev afholdt som en del af den konkurrenceprægede dialog, krævede ekstra ressourcer – både i forhold til forberedelse og gennemførelse. Dialogmøderne gav dog god mulighed for at drøfte udformningen af det fremtidige plejecenter, omfanget af driftsydelser samt udformning af afregningsmodel. Samlet set tilsiger erfaringerne fra de to kommuner, at det gav god mening at udbyde ved brug af den konkurrenceprægede dialog som udbudsprocedure.

Ud over en grundig brugerinddragelse vil følgende faser skulle gennemføres, såfremt man vælger at gennemføre udbudsprocessen som konkurrencepræget dialog:

 • Udarbejdelse af dialog-/udbudsmateriale
 • Prækvalifikation af tilbudsgivere (konsortier)
 • Afholdelse af dialogmøder
 • Udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale
 • Tilbudsfasen
 • Tilbudsevaluering og tildeling af kontrakt.

For en yderligere beskrivelse af erfaringerne fra de to gennemførte OPP-udbud i Holbæk og Kolding henvises til følgende publikation:

Plejecentre som OPP