Ældreområdet

I forbindelse med tre netværksgruppeforløb, og et projekt, er der udarbejdet en række kortlægninger, redskaber og analyser i henhold til konkurrenceudsættelse af ældreområdet.

Find produkterne i nedenstående faner i form af henholdvis inspirationsoplæg, potentialeafklaringer og prisberegningshjælpemidler

I et strategisk perspektiv er ældreområdet interessant i kraft af at området i budgettet for 2014 udgør knap 17 % af de samlede kommunale serviceudgifter. Kommunernes udgifter til ældre omfatter udgifter til pleje og omsorg af ældre, forebyggende indsatser, udgifter til pleje- og ældreboliger, hjælpemidler samt plejevederlag til pasning af syge og døende. Pleje og omsorg dækker både over hjemmehjælp i eget hjem, pleje og omsorg af ældre i plejebolig og hjemmesygepleje.

Inspirationsoplæg
Nedenfor findes inspirationsoplæg, der handler om samarbejde om drift af plejecentre og udvikling af ældreplejen. Formålet er at give inspiration til forberedelse og tilrettelæggelse af samarbejdet og konkrete værktøjer til brug i hverdagen.

Potentialeafklaring
Nedenfor er publiceret række potentialeafklaringer på ældreområdet. Potentialeafklaringerne er tænkt som inspirationsmateriale for kommuner der overvejer at konkurrenceudsætte opgaver på velfærdsområdet.

Prisberegning
Nedenfor findes notater om, og skabeloner til prisberegning.