Udbud af tilsyn sikrer uvildighed

Garanteret uvildighed og adgang til erfaring fra flere kommuner, er nogle af de fordele Odense, Helsingør og Københavns Kommuner høster ved at udlicitere tilsynsopgaven til private leverandører. Her fortæller de hvordan.

Af Annemette Schultz Jørgensen. Artiklen er publiceret den 9. december 2011.

Efter at kommunernes tilsyn på socialområdet i de senere år har pådraget sig uheldig mediedækning i en række sager, er flere og flere begyndt at konkurrenceudsætte tilsynsopgaven. Og det med flere fordele. Den primære er, at udliciteringen sikrer uvildighed og dermed god etisk samvittighed, når man som kommune ikke længere kontrollerer sig selv, men lader en ekstern om at føre tilsynene. Men derudover har det også den fordel, at de private leverandører ofte fører tilsyn for flere kommuner, som derfor alle nyder godt af en større erfaringsbase. Her beretter Odense, Helsingør og Københavns Kommuner om deres første erfaringer og giver gode råd til andre kommuner.

Odense lægger alle tilsyn ud
I Odense Kommune har man netop underskrevet den første større kontrakt på et udbud af alle kommunens uanmeldte tilsyn på det sociale område.

”Vi har i en tre-årig periode haft udliciteret vores uanmeldte tilsyn på plejehjemmene med gode resultater. Og da aftalen med leverandøren udløb, besluttede man i forvaltningen at udlicitere alle de uanmeldte tilsyn. For os er det vigtigt at have en helt uvildig instans til at kontrollere, om vi gør tingene godt nok og vi vil gerne kunne vise, at vi tør lade andre kigge os i kortene. Det understreger vores troværdighed og legitimitet på tilsynsområdet,” siger Grete Pedersen, der er konsulent i Odense Kommune.

Hun fortæller, at erfaringen fra det første udbud med tilsyn på plejehjemsområdet desuden viste, at det at få en ekstern leverandør, der har erfaring fra flere kommuner, også har givet ny læring til kommunen. Hvilket har været endnu en bevæggrund for at sende alle kommunens tilsyn i udbud denne gang.

”Vores leverandør fører også tilsyn for andre kommuner. Og der er ingen tvivl om, at den erfaring som man henter derfra, kommer os til gavn. Det giver os noget rent læringsmæssigt, og det er også en klar fordel,” siger hun.

Helsingør udliciterer de uanmeldte tilsyn
Helsingør Kommune befinder sig i øjeblikket midt i anden kontraktperiode med et udbud af alle kommunens uanmeldte tilsyn på socialområdet.

”Både driften af de kommunale tilbud og tilsynene med dem lå tidligere i samme forvaltning. Derfor besluttede politikerne at sikre en større uvildighed og lægge alle de uanmeldte tilsyn ud til en ekstern leverandør,” forklarer Bettina Holm, der er socialfaglig konsulent i Helsingør Kommunes Center for Psykiatri og Handicap.

Hun fortæller videre, at når man kun har valgt at udlicitere de uanmeldte tilsyn, skyldes det, at der i kommunen hidtil har været god tradition for at bruge dialogen fra de anmeldte tilsyn til at sikre en kontinuerlig udvikling på det sociale område.

”Hvor de uanmeldte tilsyn jo mest har karakter af kontrol, så foregår der under de anmeldte tilsyn en vigtig dialog mellem lederne og medarbejderne og os som forvaltning. Det er her vi får kommunikeret forvaltningens strategier og udviklingsperspektiver ud, men også her vi får mulighed for at høre, hvor de selv står. Derfor er det vigtigt for os selv at bevare den dialog med institutionerne og af samme grund har vi valgt at gennemføre de anmeldte tilsyn selv,” siger Bettina Holm, som ser det som en fordel, at tilsynene er fordelt på både eksterne og interne hænder.

”Erfaringen har indtil videre været, at det stort set er de samme ting, vi har set og observeret. Men det vil muligvis ændre sig over tid, når den eksterne leverandør lærer tilbuddene bedre at kende,” siger hun.

Vil man have det optimale ud af den måde at opdele tilsynene på, anbefaler Bettina Holm dog andre kommuner, at man på forhånd gør sig meget klart, hvad det præcist er, man vil have ud af de anmeldte og de uanmeldte tilsyn.

”Før et udbud skal man virkelig overveje, hvad man vil have ud af de forskellige slags tilsyn, hvis de skal supplere hinanden. Og så skal man i udbudsmaterialet også på forhånd være præcis på, hvad man ønsker den eksterne leverandør skal beskrive, når tilsynene er gennemført. Det var vi ikke helt første gang, men har lært meget siden, og er blevet mange erfaringer rigere,” siger hun.

København udliciterer der, hvor borgerne opholder sig i flest timer
I Københavns Kommune besluttede man i 2007 efter en uheldig sag på et af kommunens bosteder at sende nogle af tilsynene på det sociale område i udbud. Da der ikke var økonomiske ressourcer til at udlicitere alle tilsyn, afgrænsede man udbudsopgaven til de institutioner, hvor der sker kommunal visitation og til døgntilbuddene. Med andre ord til de steder, hvor borgere opholder sig i flest timer og der, hvor kommunen derfor vurderer det vigtigst at sikre høj uafhængighed i tilsynene.

”At udlicitere tilsynene har for os den store fordel, at vi nu har total adskillelse mellem driften og tilsynene på de her områder. Det betyder, at vi som forvaltning aldrig bliver bragt i noget dilemma. Og det betyder også, at vi er sikre på, at vi ikke kommer til at stirre os blinde på nogle særlige ting. Vi har fået andre øjne på, som også har erfaring fra andre kommuner, og det er en stor fordel,” siger Lissi Sig, der er chefkonsulent i Københavns Kommune.

Hun fortæller, at kommunen samtidig med udliciteringen også besluttede at offentliggøre alle de tilsynsrapporter, som den eksterne leverandør udarbejder. Igen for at vise tilgængelighed og åbenhed for både borgere og pressen. Og det er man i dag meget tilfredse med. Skal hun give et par gode råd videre til andre kommuner, mener Lissi Sig dog især, at to ting er vigtige at holde sig for øje.

”Man skal som kommune på forhånd virkelig gøre sig klart, hvad det er for nogle områder, man vil udlicitere, og ikke mindst hvorfor. Det kræver et overblik, og det kan være svært i en stor kommune som vores. Derudover er det virkelig vigtigt, at man får aftalt klare retningslinjer med leverandøren og lavet en fælles forventningsafstemning på forhånd,” siger hun.

Den skal blandt andet fokusere på, hvad parterne forventer af hinanden, hvilke samarbejdsfora forvaltningen og leverandøren skal mødes i, og ikke mindst at leverandøren klart melder ud, hvis der efter tilsynet skønnes behov for en handlingsplan fra kommunen. Endelig er det vigtigt, at leverandøren ved, hvem man når som helst kan kontakte, hvis der ved tilsynet findes ting, der kræver hurtig handling.