Hospital i Silkeborg skruer ned for energiforbruget

Publiceret den 19. september 2012.

En energiregning, der er tyve procent lavere end den nuværende, er, hvad Regionshospitalet Silkeborg er garanteret at få ud af det ESCO-samarbejde, som de har indgået med energiselskabet EnergiMidt.

ESCO står for Energy Service Company og er et offentligt-privat samarbejde, hvor en offentlig bygherre får finansieret energirenoveringer gennem de besparelser, der opnås. Projektet vil medføre, at hospitalet over to år får en gennemgribende renovering, udskiftning og forbedring af energiforbrugende anlæg og dele af bygningen.

Region Midtjylland udbød i maj 2011 et ESCO-projekt på Regionshospitalet Silkeborg med det overordnede mål at spare på hospitalets energi. De bydende parter gennemgik tre bygninger, som er repræsentative for resten af hospitalet, og kom med deres bud. EnergiMidt gav både den bedste pris, garanterede den største besparelse og gav 150 forslag til, hvordan energiregningen kan blive væsentligt mindre. Region Midtjylland har valgt at gå videre med 130 af forslagene, som løber op i en samlet pris på godt 23 mio. kr. Projektet inkluderer både små og store projekter fra isolering af facaden og udskiftning af gamle, udtjente vinduer til nye lysarmaturer og bevægelsessensorer, der slukker for lyset i rum, der ikke er i brug.

Ny ventilation på operationsstuerne
Allerede over sommeren 2012 har operationsstuerne fået et helt nyt ventilationssystem. Ventilation er særlig vigtig på operationsstuer, hvor der kan være behov for at skabe et sterilt luftrum omkring patienten for at mindske risikoen for infektioner. Projektleder fra EnergiMidt Annette Bisgaard fortæller, at ventilation typisk er et sted, hvor der er store besparelser at hente, fordi ventilation er en af de helt store energislugere. Problemet bliver særligt tydeligt på steder, hvor bygningerne har knopskudt sådan, som det er sket på Regionshospitalet Silkeborg. Hun forklarer:

“Hver gang der kommer en ny knold på bygningen, så kobler man typisk det nye behov for ventilation op på de eksisterende ventilationsanlæg. Ofte får driften aldrig reguleret det eksisterende anlæg ind efter systemet i den nye bygning, og det giver et stort energiforbrug. Knopskydning på teknik er derfor ikke særlig hensigtsmæssig.”

Selvom medarbejdere og patienter ikke vil kunne mærke den store forskel på selve ventilationen, er teknisk chef på Regionshospitalet Silkeborg Stig Tofteberg ikke i tvivl om værdien af det nye anlæg:

“Før skiftede vi luften på operationsstuerne 16 gange i timen, selvom de ikke var i brug. Nu kan systemet selv måle, hvornår luften trænger til at blive skiftet, og skifter kun luften, når der er nogen, der bruger stuerne. Det vil spare os for mange penge.”

Hospitalet kan også nøjes med at tænde for ventilationen på en stue ad gangen. Tidligere var hospitalet nødt til at ventilere tre stuer ad gangen, selvom de kun havde brug for en enkelt stue. Samtidig har driftspersonalet fået mulighed for at efterse systemet på en stue ad gangen. Det betyder, at driften nemmere kan få adgang til stuerne, fordi de ikke skal lægge beslag på tre stuer på samme tid.

Mal med den brede pensel
Helt centralt ved et ESCO er netop, at det både rummer stort og småt. Ifølge projektleder Mogens Bjørnlund fra Region Midtjylland, er pointen med et ESCO at “male med en bred pensel”. Han siger:

“Det er nødvendigt at bruge de lavthængende frugter til at opnå en kort betalingstid. Har man kun de store, tunge projekter tilbage, så bliver tilbagebetalingstiden for lang.”

Tilbagebetalingstiden handler om, hvor lang tid det tager, før man har sparet lige så mange penge, som man har brugt til renoveringen. Udskiftning af vinduer og renovering af tag og facade er typisk nogle af de elementer, som det vil tage mindst 30 år at få betalt tilbage gennem besparelsen, mens de små projekter, som udskiftning af køleskabe, nye energibesparende lysarmaturer og isolering af rør, har en kort tilbagebetalingstid på ganske få år.

Tilsammen har de mange små projekter bragt tilbagebetalingstiden på Silkeborg-projektet ned på 12 år. Teknisk chef Stig Tofteberg vurderer dog, at den reelt er en anelse højere, hvis man regner den tid med, som hospitalets driftspersonale har brugt på projektet. Projektet holder sig dog stadig under 15 år, hvilket Mogens Bjørnlund betegner som grænsen for, hvornår et ESCO kan svare sig.

Sidste års forbrug er en udfordring
I et ESCO gennemgår en ESCO-leverandør en bygning for at finde ud af, hvad der skal til for at spare på energien. Med udgangspunkt i det tidligere energiforbrug, garanterer den private aktør en bestemt energibesparelse, som de forpligter sig til at levere. På Hospitalsenheden Silkeborg har EnergiMidt forpligtet sig til at levere en besparelse på 20 procent. Opnår de ikke besparelsen, skal EnergiMidt betale differencen. Det betyder, at hospitalet uanset, hvordan det går, er sikret at spare 20 procent.

For at kunne stille denne garanti, tager ESCO-leverandøren udgangspunkt i det tidligere forbrug. Typisk kigger man på, hvordan forbruget har set ud de sidste tre år og beregner gennemsnittet. Det gennemsnitlige forbrug kalder man en baseline. Men det har ikke været en nem opgave på Silkeborg at fastlægge den baseline, som EnergiMidt skal bruge til at stille garantien om de 20 procent.  Energimålere, der ikke måler korrekt, konstante ændringer i hospitalets opgaver og store udsving i borgernes behov for operationer er nogle af de udfordringer, som har udfordret projektet.

EnergiMidt har derfor arbejdet på baggrund af en teoretisk baseline, hvor de involverede er blevet enige om et forbrug, som de bruger som pejlemærke for garantien på 20 procent. Det bekymrer dog ikke projektleder fra EnergiMidt Annette Bisgaard, som siger:

“Vi forventer at kunne spare en del mere end 20 procent, og i øvrigt er vi villige til at tage risikoen for at få erfaring med ESCO-projekter, som vi nok kommer til at arbejde meget mere med i fremtiden.”

Fem års samarbejde – ti års garanti
Alt arbejde på hospitalet skal være gennemført om to år i 2014. Herefter slår projektet over i drift. I 2019 er der et skæringspunkt, hvor besparelsen fastfryses på det niveau, som ESCO’et har opnået.

Om grunden til det siger Stig Tofteberg:

“Der vil ske mange omstruktureringer på de 12 år, som projektet løber i alt. Derfor har vi besluttet, at den besparelse, der er opnået efter fem år, gælder for resten af tiden. Det har vi gjort, fordi der om fem år vil være så mange nye måder, at udføre hospitalsarbejdet på, og der vil være kommet nye maskiner og specialer til, som vil gøre det opslidende at administrere, hvad der hører ind under ESCO-projektet, og hvad der ikke hører med.”

Præsterer EnergiMidt ikke den lovede besparelse, skal de dække underskuddet i ti år. Sparer de mere end 20 procent, får de 50 procent af den besparelse, der ligger mellem 20 og 25 procent, mens en besparelse på over 25 procent udløser en andel til EnergiMidt på 60 procent af besparelsen. Den samlede sum for projektet er på godt 23 mio. kr.

Region Midtjylland er allerede i gang med at definere et nyt ESCO-projekt på Regionshospitalet Viborg. Projektet her får primært fokus på tekniketagen, da hospitalet skal bygges om for en mia. kr. som led i regeringens investeringer i fremtidens hospitalsvæsen.

 


FAKTA OM PROJEKTET

 • Omfang
  Udbuddet omfatter analyse, projektering og udførelse af energibesparende projekter på Regionsenheden Silkeborg, som både inkluderer Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter. Opgaven blev udbudt i en analysedel, som tilbudsgiverne skulle give en pris på. Alle de forslag, som de bydende parter gav, blev betragtet som optioner, som Region Midtjylland frit kunne vælge til og fra. Regionen har valgt at gå videre med 130 ud af de 150 forslag, som EnergiMidt stillede.
 • Formål
  Målet er at mindske hospitalets energiforbrug gennem renovering og forbedring af bygningernes energiforbrugende anlæg samt tag, vinduer og facade.
 • Kontraktsum
  23 mio. kr
 • Følgeomkostninger
  Udbudsomkostninger på 500.000 til bygherrerådgiver. Dertil kommer forbrug af egen tid i Region Midtjylland og på hospitalet til projektledelse og koordinering

ANBEFALINGER

 • Vælg et ESCO før det er for sent
  For at et ESCO kan svare sig, skal der være både store og små projekter at gå i gang med. De små projekter er med til at finansiere de store, hvilket gør, at det kan svare sig for både ordregiver og leverandør at indgå et ESCO-samarbejde.
 • Begræns ikke ideerne
  Bed ESCO-leverandøren komme med alle deres ideer i stedet for at fokusere smalt. Det giver mange gode ideer, man ikke selv har tænkt.
 • Fastlæg det tidligere forbrug
  Sørg for at få det tidligere forbrug, baselinen, helt på plads ved at have overblik over, hvad I har af udstyr, og hvad I bruger af energi.

EFFEKTER

 • Økonomiske
  Projektet er stadig ret nyt, så der er ikke overblik over de endelige økonomiske effekter, men hospitalet er garanteret en årlig besparelse på 20 procent i ti år.
 • Kvalitative
  Hospitalet får renoveret store dele af bygningerne. De får skiftet vinduer, som skulle være skiftet for ti år siden, og isloeret deres facade og tag. Udskiftningen af vinduerne gør, at hospitalet bedre kan udnytte pladsen ved vinduespartierne uden, at der er kuldenedfald. Derudover får de også udskiftet eller renoveret en lang række af deres elektriske installationer og får nye og mere funktionelle bækken- og instrumentskyllyre. Et nyt ventilationsanlæg gør det muligt at ventilere og styre temperaturen på en operationsstue ad gangen.
 • Innovative
  Operationsgangen har fået funktionelt lys. Lægerne kan for eksempel vælge et stærkt lys, som er velegnet i en akut situation, eller vælge et lys, som gør det nemmere for lægen at se patientens årer og lægge bedøvelse. Dermed er de innovative aspekter også med til at øge kvaliteten.

OM UDBUDDET

Region Midtjylland udbyd ESCO-projektet med målet om at spare mest muligt på energiforbruget gennem en energirenovering. Regionen stillede ikke specificerede krav til, hvad der skulle renoveres eller hvordan, men bad i stedet de bydende parter om deres forslag til, hvordan regionen kunne realisere den størst mulige besparelse. På baggrund af en analyse, som tog afsæt i tre repræsentative bygninger, stillede tilbudsgiverne med en garanteret besparelse og et idekatalog over, hvilke tiltag der kunne realisere den lovede besparelse.

De bydende parter blev vurderet på prisen af analysen, det bedste forslag og den garanterede besparelse. Selve idekataloget blev betragtet som optioner, som regionen frit kunne vælge til eller fra. Af de 150 forslag, som indgik i EnergiMidts idekatalog, har Region Midtjylland valgt at gå videre med 130 af forslagene.

Udbuddet var delt op i tre overordnede faser: Udover analysefasen består kontrakten også af en entreprisefase og en garantifase. Alt renoveringsarbejde bliver udført i løbet af to år i entreprisefasen, mens ESCO-leverandøren garanterer en bestemt besparelse i ti år i garantifasen.

Der er kun ganske få krav i hver fase. Karakteren af dem fremgår i korte træk herunder;

ANALYSEFASEN
Resulterer i et idekatalog og en lovet besparelse
ENTREPRISEFASEN
De valgte forslag fra idekataloget udføres over to år
GARANTIFASEN
ESCO-leverandøren står for driften i fem år og garanterer i ti år.
Løsninger skal afspejle bygningernes brug og respektere bygningernes æstetik.

Materialer skal være langtidsholdbare både visuelt og teknisk og skal være tilgængelige for inspektion og vedligehold.

Indeklimaet skal forbedres i forhold til lys, lyd og luft.

Merudgifter til drift, vedligehold, abonnement mv. må aldrig overstige energibesparelsen.

Alle komponenter skal være gennemprøvede og have lang levetid.

Der skal udføres lækagemelding, hvis installationer udføres i skakte.

Installationer skal alle udføres med tanke på et godt arbejdsmiljø i forhold til nem adgang.

ESCO-leverandøren har blandt andet ansvar for at:

– stå for den daglige drift af de tekniske anlæg, hvor ESCO-leverandøren har foretaget ændringer

– følge op på delprojekter og på, at udstyret er installeret og fungerer korrekt.

– opnå den garanterede energibesparelse

– sikre, at systemerne kan benyttes efter driftsfasen på fem år.